Genomförandet av försöksverksamheten Progress – tidiga möten

Under 2015 genomförde Arbetsförmedlingen och IFAU projektet Progress – tidiga möten för att studera effekter av fler tidiga möten mellan arbetsförmedlare och arbetssökande. Projektet finansierades med medel från EU-programmet för sysselsättning och social innovation (Easi) och genomfördes som en storskalig randomiserad försöksverksamhet.

Resultaten av försöksverksamheten publicerades i rapporterna Arbetsförmedlingen analys 2019:10 och IFAU-rapport 2019:27. Sammanfattningsvis visades att fler tidiga möten förbättrade jobbsökandet och ledde till kortare arbetslöshetstider (den direkta effekten), men också att detta i viss mån skedde på bekostnad av att andra arbetssökande som påverkades negativt av en hårdare konkurrens om jobben (undanträngningseffekten).

I denna rapport beskrivs själva genomförandet av försöksverksamheten.