Generationsväxlingen på arbetsmarknaden - i riket och i ett regionalt perspektiv

3 november 2010

Fram till år 2025 är det 1,6 miljoner pensionsavgångar i landet. Det är cirka 250 000 fler personer än under perioden 1995 till 2010. Generationsväxlingen är särskilt omfattande i den offentliga sektorn. De tre storstadslänen påverkas minst, medan många av landets mindre orter berörs mycket. I vissa kommuner blir åldersavgångarna inom offentlig sektor större än tillskottet av ungdomar.

Av landets 21 län är det bara Stockholms, Västra Götalands och Skåne län som får en tydlig ökning av antalet personer på arbetsmarknaden under åren 2010-2025. En viss ökning sker också i Uppsala och Hallands län. I övriga län minskar antalet personer på arbetsmarknaden och nedgången blir störst i Norrbotten och Dalarna. Antalet personer på arbetsmarknaden ökar endast med 40 000 personer i landet under åren 2010 till 2025. Det kan jämföras med 218 000 under perioden 1995-2010.

Generationsväxlingen innebär  möjligheter och utmaningar. En fördel är att det uppstår många jobböppningar på flera orter som idag har hög arbetslöshet. Problemet är att antalet personer som står till arbetsmarknadens förfogande kommer att vara färre än tidigare. Insatser måste sättas in för att motverka dessa negativa effekter på sysselsättningen och för att motverka den ökade försörjningsbördan.

- Utmaningen blir att markant förbättra integrationen av utrikesfödda på arbetsmarknaden. Det gäller i synnerhet utrikesfödda kvinnor. Vidare måste vi se till att minska antalet ungdomar som misslyckas i gymnasieskolan och att gruppen som har svårt att få jobb görs så liten som möjligt. Det kommer att ställa stora krav på Arbetsförmedlingen, säger Angeles Bermudez Svankvist.

Stor skillnad mellan yrken

Inom vissa yrken kommer fler än hälften av de yrkesverksamma att gå i ålderspension under perioden 2010-2025. Särskilt påverkas yrken inom jord- och skogsbruket och inom den offentliga sektorn. Det gäller vissa yrken inom hälso- och sjukvården och vissa läraryrken. För yrken inom industrin och byggnadsverksamheten blir pensionsavgångarna lägre. Minst påverkas yrken inom den privata tjänstesektorn.