Framskrivning och analys av kompetensförsörjningsbehov till 2040

30 november 2016

Arbetsförmedlingen och Tillväxtanalys (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser) har i ett gemensamt uppdrag från regeringen, utifrån existerande analyser och dataunderlag tagit fram en bild av hur kompetensförsörjningsbehoven inom olika utbildnings- och yrkeskategorier kan komma att utvecklas till år 2040.

Trendprognosen är en bedömning utifrån vad vi vet idag, men samtidigt har det blivit svårare, på grund av den ökande globaliseringen och de förändrade migrationsströmmarna, att göra korrekta antaganden om hur näringslivet och arbetsmarknaden kommer att förändras på lång sikt.

Prognosen kan visa på hur förutsättningarna för matchningen på arbetsmarknaden kommer att förändras på lång sikt. Med hjälp av prognosverktyg kan vi testa, framför allt med fokus på regional nivå, hur olika typer av scenarioantaganden kan påverka kompetensförsörjningsbehoven.