En utvärdering av kompletterande aktörer inom jobb- och utvecklingsgarantin

7 april 2010

Sedan april 2008 har Arbetsförmedlingen samarbetat med kompletterande aktörer inom jobb- och utvecklingsgarantin.

Avsikten med samarbetetärattkunna erbjuda arbetssökande förbättrade möjligheter till individuellt anpassade åtgärder och därigenom öka förutsättningarna för ett ökat utflöde till arbete. Studien följer utvecklingen av andelen deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som fått arbete och jämför resultatet mellan kontor som samverkat och kontor som inte samverkat med kompletterande aktörer.

Studien visar inga varaktiga effekter av samverkan med kompletterande aktörer på utflödet till arbete inom jobb- och utvecklingsgarantin. Initialt ökar i genomsnitt utflödet till arbete bland deltagarna på kontor som samverkar med kompletterande aktörer jämfört med utvecklingen för övriga kontor. Den största effekten observeras under det andra kvartalet efter införandet för att därefter minska och sedan helt utebli.