En effektiv arbetsförmedling - matchning, resursfördelning och drivkrafter

15 december 2009

Denna promemoria diskuterar grundläggande förutsättningar att bedriva en effektiv arbetsförmedlingsverksamhet. Slutsatserna är att arbetsmarknadspolitiken på ett tydligt sätt måste peka ut vilka individer som ska ges olika former av stöd.

Denna promemoria diskuterar grundläggande förutsättningar att bedriva en effektiv arbetsförmedlingsverksamhet. Slutsatserna är att arbetsmarknadspolitiken på ett tydligt sätt måste peka ut vilka individer som ska ges olika former av stöd. Resurstilldelningen måste ske utifrån en bedömning av olika individers behov av stöd för att återvända till ett arbete. Därtill måste arbetsförmedlare ges drivkrafter att använda tilldelade resurser på effektivast möjliga sätt.

Två faktorer ses som centrala i sammanhanget. Det ena är att de arbetssökande poängsätts utifrån ett transparent system (profilering/targeting) och att resurser tilldelas utifrån denna poängsättning. Det andra är att det samtidigt utformas ett belöningssystem som belönar arbetsförmedlare eller arbetsförmedlingskontor som klarar att placera arbetssökande i arbete snabbare än vad profileringen bedömt att det går. Därmed skulle en mer effektiv resursallokering och resursanvändning kunna åstadkommas. Rapporten utformar inte systemen i detalj men ger grunderna för en fortsatt diskussion och analys.