En deskriptiv analys av deltagarna i arbetslivsintroduktion

27 maj 2011

Den första januari 2010 infördes det nya arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion på Arbetsförmedlingen. Målgruppen för arbetslivsintroduktionen är personer som kommer från rehabiliteringskedjan som infördes 2008.

Syftet med den här rapporten är att beskriva individkaraktäristika för de individer som har deltagit i arbetslivsintroduktionen från den första januari 2010 till september 2010 — totalt drygt 30 104 individer. Vad har dessa individer för bakgrund, det vill säga hur länge har de varit frånvarande från arbetsmarknaden, vilken utbildning och vart i landet bor de? I rapporten undersöks även individernas historiska arbetsinkomster samt inkomster från arbetslöshetskassan och Försäkringskassan — de historiska inkomsterna undersöks för perioden 1991-2008. Vidare kommer vi även att följa upp vad som har hänt med programdeltagarna efter det avslutade programmet. Har de, i enlighet med programmets syfte, gått vidare till Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet eller har de lämnat programmet för något annat, till exempel arbete? Eller har de återvänt till Försäkringskassan?