Effektskattningar av arbetsmarknadspolitiska program

11 juni 2015

Denna studie undersöker effekterna av att delta i arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik för deltagare med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Programeffekterna som redovisas gäller åren 2000 till 2013.  

Resultaten för arbetsmarknadsutbildning är överlag positiva. Det gäller oavsett vilken slags definition av arbete vi väljer (samtliga arbeten eller endast arbeten utan stöd). Resultaten var mest positiva under åren 2004−2006 för att sedan försämras successivt från och med år 2007. Detta är en likadan utveckling som programeffekterna för den totala gruppen deltagare i arbetsmarknadsutbildning (det vill säga oavsett funktionsnedsättning). Programeffekterna för gruppen med funktionsnedsättning är dock under hela perioden positiva medan effekterna för samtliga deltagare går ner till noll, och blir negativa, i slutet av perioden. Som har konstaterats i tidigare utvärderingar kan de minskade effekterna efter 2007 härledas till att det skedde omläggningar i arbetsmarknadspolitiken vilket bland annat innebar att det varit främst personer med svagare koppling till arbetsmarknaden som kom att anvisas till arbetsmarknadspolitiska program.

Effekterna gällande arbetspraktik för gruppen med funktionsnedsättning är positiva under hela den studerade perioden när utfallsvariabeln inkluderar samtliga typer av arbeten. Däremot är effekterna i stort sett noll när man bara tittar på utfallsvariablerna arbete utan stöd eller arbete utan stöd plus nystartsjobb. Deltagare i arbetspraktik får arbete med stöd i större utsträckning efter avslutad praktik än sin jämförelsegrupp. Det är möjligt att deltagande i arbetspraktik skapar en större vilja hos en arbetsgivare att anställa en person med funktionsnedsättning då man har lärt känna personen och sett potentialen hos denna. Dessutom finns det en upprättad kontakt med en arbetsförmedlare, vilket kan bidra till bättre informationsöverföring när det gäller vilka former av stödinsatser som Arbetsförmedlingen kan erbjuda till arbetsgivare som anställer personer med funktionsnedsättning. Det finns överlag positiva programeffekter av arbetspraktik för såväl personer med funktionsnedsättning som för den totala gruppen deltagare när utfallsvariabeln inkluderar alla typer av arbeten, det vill säga där både arbete med och utan stöd inkluderas. Effekterna för gruppen med funktionsnedsättning har dock varit större än för gruppen deltagare totalt under perioden. Hur pass mycket större har dock varierat ganska mycket mellan olika år.