Effekter av förstärkta förmedlingsinsatser

Rapporten utvärderar en försöksverksamhet med förstärkt förmedling vid Arbetsförmedlingen.

Våra resultat visar att fler möten med en arbetsförmedlare leder till en lägre arbetslöshet bland dem som får ta del av dem, men att detta i betydande utsträckning sker till priset av högre arbetslöshet bland dem som inte får ta del av de extra mötena. De positiva effekterna av de extra mötena förklarasav mellanslag att arbetsförmedlarna under mötena ger de arbetssökande anvisningar och förslag om vilka arbeten de ska söka. Vi ser också att fler individuella möten mellan arbetssökande och arbetsförmedlare, både fysiska möten och distansmöten, har positiva effekter, men att gruppmöten sannolikt inte har det.