Effekter av arbetsmarknadspolitiska program 2010–2018

I den här rapporten presenteras den senaste effektutvärderingen av de arbetsmarknadspolitiska programmen arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning och stöd till start av näringsverksamhet. Vi visar vilka effekter programmen har haft på övergången till arbete ett år efter programmets start för deltagare under perioden 2010–2018. För deltagare under åren 2012–2014 visar vi även hur effekterna ser ut på fem års sikt.

Arbetspraktik haft små eller negativa effekter på övergången till arbete utan stöd inom ett år, medan effekten var starkt positiv sett till övergång till arbete när även arbeten med stöd inräknas. Effekten på osubventionerade anställningar är bättre på längre sikt för deltagare i arbetspraktik under 2012–2014, däremot var den samlade effekten på arbeten med eller utan stöd mindre på längre sikt än på kort sikt för dessa deltagare.

Effekten av arbetsmarknadsutbildningar har varierat över tid. I början av 2010-talet hade utbildningarna inga eller negativa effekter för deltagarna på övergången till arbete utan stöd. Effekterna har dock ökat och sedan 2016 har utbildningarna haft tydligt positiva effekter. För deltagarna i arbetsmarknadsutbildningar under 2012–2014 var de långsiktiga effekterna mer positiva än de kortsiktiga. Detta är i linje med flertalet tidigare studier.

Effekterna av Stöd till start av näringsverksamhet har varit stabila över tid och har en stark positiv inverkan på övergången till arbete på kort sikt. De långsiktiga effekterna är mindre men fortfarande stora och stabila över den period som studeras. Tolkningen av de starka positiva effekterna bör dock göras med viss försiktighet eftersom deltagarna är en starkt selekterad grupp.

En viktig slutsats från utvärderingen är att det tar tid innan man kan få den fulla bilden av programmens effekter och att det är viktigt att ta hänsyn även till effekterna på längre sikt för att bedöma programmens effektivitet och lönsamhet.