Digitaliseringen bidrar till gapet mellan efterfrågan och kompetens

Omvärldsrapport 24 april 2019

I Arbetsförmedlingens omvärldsrapport 2019 sammanfattas stora förändringar och utmaningar i vår omvärld som påverkar myndighetens verksamhet. Särskilt fokus läggs vid digitalisering, demografi och arbetsmarknads-politiska utmaningar.

Obalanserna på arbetsmarknaden mellan det lediga arbetskraftsutbudet och arbetsgivarnas efterfrågan på utbildad arbetskraft blir allt tydligare och riskerar att öka genom fortsatt digitalisering och mer allmän teknikutveckling. Mycket tyder även på att den nya tekniken och den fortsatta strukturomvandlingen kommer ha en stor inverkan på yrkenas sammansättning och innehåll. Därmed framstår olika typer av kompetensutvecklingsinsatser och utbildning som avgörande för möjligheten till omställning och etablering, även på morgondagens arbetsmarknad.

Parallellt påverkar demografiska förändringar förutsättningarna för matchningen på arbetsmarknaden både regionalt och nationellt. Redan i dag är det stora skillnader i befolkningsutveckling mellan landets centrala och perifera delar samtidigt som andelen äldre i befolkningen ökar. För att klara både kompetensförsörjningen och försörjningsbördan behöver sysselsättningen öka i grupper där sysselsättningen i dag är låga.

Förutom pågående strukturomvandling och den demografiska utvecklingen har politiken en påtaglig inverkan på Arbetsförmedlingens förutsättningar. Myndigheten ska enligt den sakpolitiska överenskommelsen reformeras i grunden till en mindre myndighet med fokus på myndighetsutövning. Matchningen och rustningen ska istället ligga på privata aktörer. Parallellt med detta håller Arbetsförmedlingens nya organisationsstruktur successivt att komma på plats samtidigt som myndigheten har givits kraftigt minskade förvaltnings- och programanslag. En central utmaning i närtid består därmed i att få de begränsade resurserna att räcka till och användas så effektivt som möjligt.