Betydelsen av valet av statistikkälla för långtidsarbetslöshetens omfattning och utveckling i Sverige

12 april 2016

Syftet med rapporten är att diskutera och jämföra förutsättningarna för i vilka avseenden som Arbetsförmedlingens arbetssökandestatistik och SCBs Arbetskraftsundersökningar (AKU) skiljer sig åt i dokumentationen av långtidsarbetslösheten. Mot den bakgrunden jämförs utifrån ett enkelt mått på långtidsarbetslöshet dess omfattning (storlek) och variationsmönster med underlag från de två olika statistikkällorna.

Medan begreppet "långtidsarbetslöshet" avser en tämligen väl definierad grupp av arbetssökande i AKU erbjuder Arbetsförmedlingens statistik flera alternativ att utifrån de arbetssökandes så kallade "sökandekategoristatus" definiera "långtidsarbetslöshet" även om detta begrepp inte längre i en formell mening längre förekommer i den sistnämnda statistiken.

En slutsats av jämförelsen är att nivån på långtidsarbetslösheten skiljer kraftigt åt mellan statistikkällorna men att variationsmönstret i utvecklingen av långtidsarbetslösheten är tämligen likartad även om den långtifrån är entydig.

En viktig förklaring till skillnaderna är att AKUs definition av att vara arbetslös eller i sysselsättning skiljer sig markant från Arbetsförmedlingens definition.