Betydelsen av att ta hänsyn till när i tiden en kod för funktionsnedsättning sätts i mätningar av programeffekter

11 juni 2015

Denna studie undersöker effekterna av att delta i arbetsmarknadspolitiska program för personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Ett huvudsyfte med rapporten är att visa hur viktigt det är att ta hänsyn till när i tiden en kod för funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga registreras när man gör analyser av arbetsmarknadspolitiska program.

Vi visar, både utifrån teoretiska resonemang och empiriska beräkningar, att om man inte tar hänsyn till tidpunkten för registreringen av funktionsnedsättningskod så finns en risk för missvisande slutsatser gällande effekterna av arbetsmarknadspolitiska program.

Under senare år har det skett en ökning av antalet personer som har någon form av funktionsnedsättning och det är troligt att antalet kommer att fortsätta öka under de kommande åren. Det framgår också i våra data att det har skett en förändring av bakomliggande diagnoser som leder till funktionsnedsättningar. Inte minst visar det sig att funktionsnedsättningar i allt högre grad är av psykisk karaktär. Arbetsmarknadspolitiska program ges således i allt större utsträckning till personer med någon form av funktionsnedsättning. Detta ställer ökade krav på att de arbetsmarknadspolitiska programmen anpassas till denna utveckling. För somliga personer kommer funktionsnedsättningen vara utredd och registrerad redan när de startat ett arbetsmarknadspolitiskt program, medan det för andra kommer att ske vid senare tidpunkt. Det innebär en del utmaningar när det gäller utvärderingar av arbetsmarknadspolitiska program, som denna studie visar.