Avaktualisering av okänd orsak - antaganden vid utvärderingsstudier av program

18 december 2012

Vid utvärderingar av hur olika typer av insatser för de arbetssökande fungerar är det ett problem att vissa arbetssökande lämnar Arbetsförmedlingen av okänd orsak. Andelen avaktualiserade av okänd orsak skiljer sig mellan deltagar- och jämförelsegrupp. Ett antagande behöver göras om personerna har lämnat förmedlingen för att de fått arbete eller om de lämnat av någon annan anledning.

Tidigare undersökningar tyder på att ungefär hälften av dem som lämnar Arbetsförmedlingen av okänd orsak har fått arbete varför detta ofta antas i utvärderingar för både deltagar- och jämförelsegrupp. I den här rapporten undersöks om detta är ett rimligt antagande. Vi undersöker hur stor andel av de personer som ingår i de utvärderingar som presenteras i Arbetsmarknadsrapport 2011, och har avaktualiserats av okänd orsak, som är sysselsatta enligt SCB:s register ungefär ett år efter programstart. Slutsatsen är att det är rimligt att anta att 50 procent har fått arbete både i deltagargrupp och i jämförelsegrupp.