Att utbilda sig eller att låta bli?

17 oktober 2018

En kartläggning av regelverk och ekonomiska drivkrafter för utrikes födda kvinnor.

Rapporten belyser de ekonomiska utfallen för arbete och studier för utrikes födda kvinnor.

Slutsatserna är att regelverken är komplexa och att tiden med finansiering i många fall är alltför kort för att personer med kort utbildningsbakgrund ska ha möjlighet att slutföra en gymnasieutbildning.