Att mäta jobbchansen

5 juli 2016

Den så kallade "jobbchansen" är ett deskriptivt resultatmått som avser att mäta chansen att få ett arbete för en genomsnittlig arbetssökande som är inskriven vid Arbetsförmedlingen. Måttet kan dock beräknas från olika utgångspunkter och bland annat har det diskuterats om myndigheten ska införa ett förenklat mått på jobbchansen. Syftet med rapporten är att diskutera olika sätt att mäta den så kallade "jobbchansen" och jämföra utfallen av måtten.

För att tydliggöra vilka förutsättningar som ligger till grund för olika mått på jobbchansen tar diskussionen sin utgångspunkt i det så kallade tidsaggregeringsproblemet i data som är centralt vid skattningen av Arbetsförmedlingens matchningsindikator. Måtten bygger på samma statistiska teoriram som skattningarna av matchningsindikatorn använder för att hantera detta problem. Det statistiska underlaget för jämförelsen av utfallen av de olika jobbchansmåtten utgörs av Arbetsförmedlingens månadsstatistik för perioden 1992-2014.

Jämförelsen visar att det förenklade mått på jobbchansen som har diskuterats tenderar att under delar av undersökningsperioden betydligt överskatta jobbchansen jämfört med det mått som för närvarande används av Arbetsförmedlingen.

Ladda ner

Att mäta jobbchansen Pdf, 288 kB.