Arbetssökande som lämnar Arbetsförmedlingen av okänd orsak

4 mars 2010

Arbetsförmedlingen har som uppgift att bidra till en effektiv matchning mellan arbetssökande och lediga arbeten.

Ett viktigt resultatmått för myndigheten är hur många arbetssökande som får arbete. Ett problem med detta mått är att det för en femtedel av de arbetssökande saknas information om sysselsättningsstatus, individerna har av okänd orsak avbrutit kontakten med Arbetsförmedlingen.

I rapporten redovisas resultat från en urvalsundersökning från 2005 och 2006 riktad till arbetssökande som lämnat Arbetsförmedlingen av okänd orsak. Vid tidpunkten för den avbrutna kontakten hade 39 procent fått arbete. En imputeringsmodell för arbetssökande som lämnat Arbetsförmedlingen av okänd orsak presenteras. Modellen kan användas för att prediktera ifall individerna har fått arbete eller inte. Imputeringsmodellen är en logistisk regressionsmodell med ett tjugotal förklarande variabler. De förklarande variablerna är hämtade från Arbetsförmedlingens register.