Arbetsmarknadsetablering av nyanlända lågutbildade flyktingar

I den här rapporten utvärderar vi en ny och ambitiös insats, Välkommen till Framtiden, som riktar sig till nyanlända flyktingar med låg utbildning. Vi finner stora positiva effekter på andelen sysselsatta: bland deltagarna var det ca 30 procent som hade sysselsättning under första året efter insatsen, jämfört med ca 15 procent i jämförelsegruppen.

Insatsen består av tre huvudsakliga komponenter: (1) språkundervisning, (2) arbetspraktik med handledare och (3) matchning till en arbetsplats. Det handlar alltså inte om några nya aktiviteter, utan samtliga av dessa verktyg har funnits tillgängliga vid Arbetsförmedlingen under lång tid. Den stora skillnaden mot den ordinarie verksamheten inom etableringsprogrammet är att aktiviteterna genomförs mycket mer intensivt: de personer som startar insatsen deltar på heltid i alla moment under det år insatsen pågår. Andra saker som utmärker insatsen är att de olika momenten bildar en tydlig kedja av aktiviteter som hela tiden för deltagaren framåt, och att det redan från början finns ett tydligt uttalat slutmål för deltagarna – att bli matchad till ett jobb inom det yrke man utbildats till.

Insatsen är ett resultat av ett samarbete mellan Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen i Göteborg, och det största kommunala bostadsbolaget i Göteborg (Förvaltnings AB Framtiden). En viktig skillnad jämfört med många tidigare program och insatser är att efterfrågesidan på arbetsmarknaden – representerat av bostadsbolaget – är djupt involverad i utformningen och genomförandet av insatsen. Bolaget bidrar med kunskap om vad som efterfrågas av arbetsgivare, i form av språkliga, praktiska och sociala färdigheter. Det hjälper även till med att identifiera var på den lokala arbetsmarknaden det finns brist på arbetskraft.

En viktig fråga är om den här insatsen kan anses dyr. Vi kommer fram till en kostnad på ca 27 000 kronor per deltagare för de 12 månader insatsen genomförs. Vi konstaterar därför att kostnaden för insatsen är jämförelsevis låg.

Utvärderingen är genomförd i samarbete mellan Analysavdelningen och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i Uppsala. Studien ges också ut i IFAU:s rapportserie (rapport 2020:21).