Arbetslösa och möjligheten till arbete - hur stor del får arbete under ett år?

8 maj 2014

Den här promemorian belyser sysselsättningsutvecklingen för personer med lång eftergymnasial utbildning under perioden 2005 till 2013 med hjälp av specialbeställd statistik från Statistiska centralbyråns Arbetskraftsundersökningar (AKU). Hur har sysselsättningsgraden utvecklats totalt sett för gruppen högutbildade (med en eftergymnasial utbildning omfattande minst tre år) och hur har fördelningen förändrats mellan olika yrkesområden?

Det har skett en mycket kraftig utbildningsexplosion de senaste decennierna. Bara sett till perioden 2005-2013 ökade antalet personer i befolkningen med lång akademisk utbildning med närmare 330 000 personer till 1 335 000. En tredjedel av ökningen utgörs av utrikes födda.

Akademikerna står för mer än hela sysselsättningsökningen på svensk arbetsmarknad de senaste åtta åren. En av fyra sysselsatta på svensk arbetsmarknad hade lång akademisk utbildning år 2013, att jämföra med år 2005 då det var en av fem. Men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning eller har den stora ökningen av utbudet medfört att de får ta jobb de utbildningsmässigt är överkvalificerade för?