Arbetsförmedlingens lokala närvaro

Återrapportering till regeringen 2020-06-15

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer en ändamålsenlig lokal närvaro och en väl fungerande samverkan i hela landet. Av uppdraget framgår att en ändamålsenlig lokal närvaro kan åstadkommas genom egna kontor, i samarbete med kommuner eller genom deltagande vid statliga servicekontor. Arbetsförmedlingen lämnade en första lägesbeskrivning kring uppdraget den 14 februari 2020.

Myndigheten har under våren 2020 intensifierat arbetet kring den lokala närvaron parallellt med att myndigheten med tillfälliga insatser möter den kraftigt ökande arbetslösheten som uppstått som konsekvens av pågående Coronapandemi. I och med rådande omständigheter har det blivit än mer tydligt att Arbetsförmedlingens lokala närvaro ska ses som en av flera delar som tillsammans utgör myndighetens totala förmåga att erbjuda en likvärdig och nationell service utifrån kundbehov.

Arbetsförmedlingen bedriver sedan några år ett förändringsarbete som bland annat innebär att myndigheten utökar utbudet av digitala tjänster och erbjuder personliga distansmöten för fler oavsett var man som kund befinner sig i landet. Denna kanalförflyttning fortgår enligt plan. I och med konsekvenserna av pågående pandemi och de ökande arbetslöshetsnivåerna har nyttjandet av digitala tjänster och distansmöten ökat markant.

Arbetsförmedlingen genomgick en omställningsprocess under 2019 med stora personalminskningar som följd. Med anledning av det fattade myndighetens ledning 2019 beslut om en successiv förändring och avveckling av arbetsförmedlingskontor inom myndigheten.

Myndighetens arbete med att säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro och en väl fungerande samverkan i hela landet har pågått under 2019 och kommer fortsätta under 2020. Hur lösningarna ser ut för att säkerställa, och vid behov återställa, lokal närvaro vid de 132 orterna där myndigheten tidigare beslutat om att avveckla kontor kommer att variera. Detta eftersom behoven och förutsättningarna ser olika ut i landet.

Myndighetens form av närvaro avgörs utifrån parametrar såsom kundbehov, pendlingsmönster och avstånd till närliggande arbetsförmedlingskontor. Arbetsförmedlingen bedömer att det i många fall är mer ändamålsenligt att etablera varaktiga samarbetslösningar med andra partners än att upplåta egna arbetsförmedlingskontor. På sex orter har dock myndighetens ledning beslutat om förändringar i tidigare beslutad plan för avveckling av kontor.

Sammanfattningsvis har Arbetsförmedlingen säkrat möjligheter till lokal närvaro på samtliga 132 orter. Förutom att myndigheten har återupprättat egna kontor på sex orter finns möjliga samarbetslösningar med andra, främst kommuner eller via servicekontor, på 102 av de återstående 126 orter där kontor har avvecklats eller ska avvecklas. På resterade 24 orter bedöms ett närliggande kvarstående arbetsförmedlingskontor vara en tillräcklig och ändamålsenlig lösning.