Arbetsförmedlingens arbetsgivarkontakter

24 maj 2016

I den här rapporten presenteras hur Arbetsförmedlingen arbetar med arbetsgivarkontakter, vilket resultat arbetsgivarsatsningen har fått och hur arbetsgivarrelationerna ska stärkas framöver.

För att klara myndighetens uppdrag är goda arbetsgivarkontakter en förutsättning. Hösten 2014 lanserade Arbetsförmedlingens generaldirektör en särskild satsning på att möta arbetsgivares behov vid rekrytering. Arbetet ska bidra till att matchningen på arbetsmarknaden stärks och vakanstiderna kortas.

Arbetsförmedlingen har ett flertal verktyg till förfogande i sitt arbetsgivararbete. Vanligast är att arbetsgivare med rekryteringsbehov använder digitala tjänster, som Platsbanken i vilken det annonserades 1,1 miljoner platser 2015. Andra verktyg är rekryteringsträffar, som under Arbetsförmedlingens arbetsgivarkontakter Sammanfattning

2016 även kommer att erbjudas digitalt, uppsökande verksamhet och inrättandet av arbetsgivarcenter.

Under 2016 kommer det att inrättas en ny tjänst, företagsrådgivare, som ska vara experter på arbetsgivarfrågor och rådgivare åt övriga arbetsförmedlare i deras företagskontakter samt utföra egna arbetsgivarkontakter. Flera digitala utvecklingsprojekt som ska förbättra matchningen pågår för att effektivisera nyttjandet av myndighetens resurser och använda de digitala verktygens potential. Utvecklingen kommer bland annat innebära att arbetssökande presenterar sin kompetens i nya kanaler där de matchas mot arbetsgivarens behov utifrån fler och mer komplexa faktorer.

Ett led i arbetsgivararbetet var att under 2015 satsa 250 miljoner kronor ytterligare av myndighetens budget på förbättrade arbetsgivarkontakter. Med de ökade resurserna har Arbetsförmedlingens lokala organisation, de elva marknadsområdena, kunnat anställa fler arbetsförmedlare som arbetar med arbetsgivarkontakter. Under 2015 skedde 1,2 miljoner fler kontakter med arbetsgivare än 2013, året innan den nuvarande arbetsgivarstrategin togs fram. Och i januari 2016 fanns det drygt 393 000 arbetsgivare registrerade hos Arbetsförmedlingen, vilket är en ökning med 4,2 procent på ett år.

Arbetsförmedlingens telefonintervjuer med arbetsgivare visar att förtroendet för Arbetsförmedlingen ökar bland arbetsgivare som har varit i kontakt med oss medan det sjunker bland övriga arbetsgivare. Förtroendet för myndigheten bland övriga arbetsgivare är dock fortsatt lågt och den främsta utmaningen framöver är att lyckas möta de behov arbetsgivare har för att de ska kunna fullfölja rekryteringar.