Andelen av öppet arbetslösa och deltagare i program som får ersättning

8 maj 2012

Arbetsförmedlingen har, på uppdrag av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, studerat hur många öppet arbetslösa och programdeltagare som har ersättning från arbetslöshetsförsäkringen eller genom aktivitetsstöd/utvecklingsersättning.

Resultatet redovisas i denna underlagspromemoria. Den kompletterar den bild av täckningsgraden för öppet arbetslösa, dvs andelen av de öppet arbetslösa som har ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, som vanligtvis redovisats.

De förändringar som har genomförts inom arbetsmarknadspolitiken under senare år, där en mycket stor del av de sökande får program med aktivitetsstöd istället för att vara öppet arbetslösa med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, påverkar täckningsgraden för öppet arbetslösa och måttet har blivit alltför begränsat och ibland missvisande. För att belysa detta har statistik sammanställts från och med 2000 till 2011. Utvecklingen har beskrivits och analyserats totalt, uppdelat på de olika ersättningsformerna samt uppdelat på ålder, kön och utrikes födda.

Analysen visar att täckningsgraden för öppet arbetslösa minskar generellt. Detta kompenseras i större eller mindre grad, vilket varierar mellan olika grupper, av en övergång till program med aktivitetsstöd. Borttagandet av studerandevillkoret har betydelse, men en del av förklaringen till nedgången i täckningsgraden för öppet arbetslösa, ligger dessutom i en förändrad programplaceringspolicy.