Analys av det förstärkta samarbetet för sjukskrivna

21 december 2018

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetar aktivt med att öka förutsättningar för att fler individer ska återfå sin arbetsförmåga och kunna ta tillvara sina förutsättningar för egen försörjning. Det förstärkta samarbetet mellan myndigheterna innehåller gemensamma utredningsinsatser i form av gemensamma kartläggningar och olika former av insatser, av både arbetsförberedande och arbetslivsinriktad karaktär.

Myndigheterna har gemensamt initierat och genomfört den här studien i syfte att få ökad kunskap om vilka faktorer som kan förklara varför olika individer får olika utfall av rehabiliteringssamverkan. Analysen baseras på registerdata i kombination med information från granskningar av deltagarnas akter och journaler på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Resultaten ska ge underlag till fortsatta diskussioner inom och mellan myndigheterna om hur samarbetet kan utvecklas.

Studiens centrala frågeställning är om de olika utfallen av samverkan kan förklaras av skillnader i individkaraktäristika för deltagarna, i Försäkringskassans utredningsarbete före deltagandet, i de aktiva insatserna, eller i rehabiliteringsprocessen?