Aktiviteter i etableringsuppdraget, årsrapport 2019

Återrapportering till regeringen 2020-05-08

Denna rapport redovisar aktiviteter under 2019 inom etableringsreformen/ etableringsuppdraget enligt lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. I rapporten redovisas även sammanfattande uppgifter om etableringsreformen under 2010-talet.

Arbetsförmedlingens uppdrag är att samordna etableringsinsatserna som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Syftet med etableringsreformen är att möjliggöra för vissa nyanlända att få en snabbare introduktion till det svenska arbetslivet. Målsättningen är att insatserna ska ge den nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet.

Etableringsuppdraget enligt etableringslagstiftningen (2010:197) startade den 1 december 2010. Från den 1 januari 2018 ska personer som omfattas av målgruppen för etableringsinsatser anvisas till etableringsprogrammet. Personer med pågående etableringsplan enligt etableringslagstiftningen får slutföra den enligt övergångsbestämmelser, dock längst till den 31 december 2019. Det har under 2018 och 2019 funnits parallella regelverk. Denna rapport omfattar enbart de som deltagit i aktiviteter enligt etableringslagstiftningen (2010:197).

Totalt har 159 980 personer någon gång varit aktuella i etableringsuppdraget enligt etableringslagstiftningen (2010:197) sedan starten den 1 december 2010 till och med 31 december 2019. Vid årsskiftet 2019/2020 fanns det inte någon deltagare kvar i etableringsreformen/etableringsuppdraget.

Arbetsförmedlingen skulle inledningsvis genomföra ett etableringssamtal med samt-liga nyanlända som omfattades av etableringsuppdraget. Syftet var att upprätta en individuell plan, etableringsplan, vilket gjordes för 152 085 personer. Under 2019 har 17 797 personer haft en etableringsplan med aktiviteter. Planen skulle innehålla vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning, samhällsorientering samt andra aktiviteter som skulle underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbets- och samhällslivet. Vissa av insatserna tillhandahölls av kommunen.

Den ekonomiska ersättningen till den nyanlände var kopplad till att de medverkade till att etableringsplan upprättades samt aktivt deltagande i insatser. Ersättningen beslutades av Arbetsförmedlingen. När en etableringsplan var upprättad med aktiviteter på heltid var ersättningsbeloppet 308 kronor per dag, fem dagar per vecka. Beloppet kunde reduceras på grund av arbete, frånvaro från aktivitet eller att etableringsplanen var på deltid. Ersättning utbetalades inte när personen hade förhinder det vill säga långvarig frånvaro, var föräldraledig eller sjuk längre än 30 dagar.

De särskilda etableringsinsatserna fick pågå som längst under 24 månader på heltid. Under vissa omständigheter som frånvaro och insatser på deltid så kunde etab-leringsplanen förlängas och som längst pågå i 44 månader.

Etableringsplanen skulle minst innehålla svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet. Samhällsorienteringen skulle ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Varje nyanländ inom etableringsuppdraget skulle erbjudas samhällsorientering, vilket oftast gjordes under det första året. Det innebär att under 2019 har endast totalt 323 personer haft samhällsorientering som aktivitet.

Undervisning i svenska bedrivs på olika nivåer och totalt under 2019 har 9 225 personer deltagit. På den lägsta nivån sfi A har 1 607 personer haft det som aktivitet. Följt av sfi B 3 460 personer, sfi C 3 172 personer och sfi D 1 405 personer. Dessutom har 173 personer haft aktiviteten sfi yrkesintegrerad och 71 svenska för akademiker.

Under 2019 har 5 527 personer haft minst en aktivitet i etableringsplanen som grupperas under arbetsmarknadspolitiska program. Den i särklass vanligaste aktiviteten är förberedande insats vilken 3 051 personer har haft i sin etableringsplan. Det motsvarar drygt hälften av alla personer som beviljats aktivitet som tillhör gruppen arbetsmarknadspolitiska program. Därefter följer arbetsmarknadsutbildning 909 personer, arbetspraktik 902 personer, projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 634 personer och arbetsträning med handledare 606 personer.

Under 2019 har 4 072 personer haft minst en aktivitet i etableringsplan som gruppe-ras under arbetsförberedande insatser. De vanligaste insatserna är söka arbete 1 741 personer och arbetsförberedande aktivitet 1 210 personer, samt social aktivitet inför arbete 724 personer.

Personen kan ha anställning parallellt med sina etableringsinsatser, vilket 3 130 har haft under 2019, varav 465 har haft osubventionerat arbete. Övriga har haft anställ-ningar med olika typer av anställningsstöd till exempel nystartsjobb 1 094 personer och extratjänst 1 065 personer, följt av introduktionsjobb 521 personer. Under 2019 har 2 884 personer deltagit i vuxenutbildning inom etableringsuppdraget.

Under 2019 har 2 884 personer deltagit i vuxenutbildning inom etableringsuppdraget.

I aktivitetsgruppen övriga aktiviteter har 993 personer haft upphandlad arbetsförmedlingstjänst.

Ladda ner

Läs hela rapporten Pdf, 797 kB. (Pdf, 797 kB)