Förstärkt arbete mot segregation

Återrapportering till regeringen 2022-10-26

Återrapporten av uppdraget om förstärkt arbete mot segregation innehåller en analys och redovisning av i vilken utsträckning nya statistikverktyg för uppföljning av socioekonomisk segregation kan användas som ett stöd i analys, planering, inriktning och uppföljning av myndighetens verksamhet enligt ordinarie uppdrag.

Nya statistikverktyg

De nya statistikverktygen som beskrivs i uppdraget är regionala statistikområden, socioekonomiskt index och statistik fördelat på områdestyper, mått som Delegationen mot segregation (Delmos) och SCB har tagit fram.

Indelning av bostadsområden

Här ingår bland annat indelningen av bostadsområden i fem olika områdestyper – från områden med (stora) socioekonomiska utmaningar (områdestyp 1 och 2) till områden med goda, eller mycket goda, socioekonomiska förutsättningar (områdestyp 4 och 5).
Bedömningen är att de nya statistikverktygen i viss utsträckning skulle kunna användas i Arbetsförmedlingens verksamhet.

Sammansättningen av inskrivna arbetssökande

Myndigheten bedömer att verktygen bland annat skulle kunna användas i en del av de analyser som genomförs på myndigheten. Det kan exempelvis handla om att beskriva sammansättningen av inskrivna arbetssökande uppdelat efter områdestyp.