Arbetsförmedlarnas implementering av ”Matchning från dag 1”

Det ESF-finansierade projektet Jämställd Etablering bedrevs på Arbetsförmedlingen under åren 2018 till 2021 och det huvudsakliga syftet var att implementera och effektutvärdera insatsen ”Matchning från dag 1” i kombination med en medveten prioritering av de arbetssökande som bedömdes stå längst från arbete. Den första utvärderingen visade på positiva effekter och att det med rätt utformade metoder, inte bara går att öka andelen utrikesfödda som går ut i sysselsättning, utan också att matchning enligt MD1 fungerar för de i målgruppen som står allra längst ifrån arbetsmarknaden.

Denna kvalitativa rapport som bygger på intervjuer med arbetsförmedlare som arbetade i projektet ger en djupare inblick i metodarbetet, och på så vis en större förståelse för vilka faktorer som kan ligga bakom projektets positiva resultat.

Studien undersöker i vilken utsträckning nya arbetsvillkor utifrån metoden MD1 har bidragit till att förändra arbetsförmedlarnas matchningsarbete av utrikes födda arbetssökande. Resultaten visar att när de arbetsvillkor som styr matchningsuppdraget förändras och förbättras, utformar arbetsförmedlarna nya arbetsstrategier som kan bidra till mer effektiva och jämställda matchningsresultat.

De förändringar som tillkommer när MD1 implementeras handlar bland annat om att utöka myndighetens organisatoriska resurser, ändra styrande mål och riktlinjer, omforma intern styrning och kontroll och tillvarata klienters behov och önskemål.

Resultaten tyder på att nya arbetsvillkor kan bidra till att motverka de beteenden som forskning har visat leder till att utrikes födda kvinnor får mindre stöd än andra individer i kontakter och möten med Arbetsförmedlingen. Exempelvis framkommer att införandet av det mer kvalitativa målet att arbetssökande som står längst från arbetsmarknaden ska få ta del av matchningsinsatserna först i kombination med en rad digitala verktyg som underlättar uppföljningen, motverkade beteenden som ’’creaming” och ”parking”.