“ኣብ ሽወደን ሓድሽ ንዝዀንካ” - ዚብል ናትና ”ፖድ” ስምዓዮ

 

ካብ ካልእ ሃገር ናብ ሽወደን ዝመጻእካ ዲኻ? ነቲ ”ኣብ ሽወደን ሓድሽ ንዝዀንካ” (Ny i Sverige-podden) ዚብል ”ፖድ” ስምዓዮ። ኣብኡ ድማ፡ ብዛዕባ ኩነታት ስራሕን ትምህርቲን ኣብ ሽወደን፥ ምኽሪ ክትረክብ ኢኻ። ከምኡ ውን፡ ጽቡቕ ናይ ስራሕ-ምልክታ ብኸመይ ከም ትጽሕፍን፥ ንቃለ-መሕትት ናይ ስራሕን ድማ፥ ብኸመይ ከም ትዳሎን ምኽሪ ክትረክብ ኢኻ።

ነቲ ኣብ ሽወደን ሓድሽ - ፖድ (Ny i Sverige) ዝብል ስምዓዮ

ክትሰምዓሉ ትኽእል ካልእ መንገድታት

ኣብቲ ናይ ”ፖድ-ምዕራፋት” (podd avsnitten)፥ ብቐሊል ቋንቋ-ሽወደን፡ ብዓረብኛ፡ “ብፕርሺያን”፥ ከምኡ ውን “ብእንግሊዝኛ” ቋንቋታት ክትሰምዕ ትኽእል ኢኻ።

ነቲ ”ፖድ” (podden)፡ ብቐጥታ ካብ ሓደ ኮምፕዩተር ክትሰምዖ ትኽእል ኢኻ። ካብ ናትካ ”ስማርት-ፎን” (smartphone) ወይ ”ሱርፍ-ፕላታ” (surfplatta) ክትሰምዕ ምስ ትደሊ፥ ንሓደ ”ፖድካስት-ኣፕ” (podcastapp) ክትጽዕኖ (ክትመልኦ) የድሊ። ነየናይ ”ኣፕ” ክትጥቀም ከም ትደሊ፥ ንኣብነት Spotify, Apple Podcasts ወይ Castbox ንስኻ ኢኻ እትውስን።

ዓሚልነት ”Ny i Sverige-podden” ኣዝዝ

ንናትና ”ፖድ” (podd) ዓሚልነት ክህልወካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ነቲ ናትና ዓሚልነት ምስ ኣዘዝካ፥ ኵሎም እቶም ሓደስቲ ምዕራፋት፥ ናብቲ ናትካ “ኮምፕዩተር”፡ “ስማርት-ፎን” ወይ “ሱርፍ-ፕላታ” ክመጹ እዮም። ኣብቲ እትጥቀመሉ ”ፖድካስት-ኣፕ” (podcastapp) ንዘሎ ዓሚልነት መአዘዚ “መልጎም” ጽቐጦ። ኣብቲ ”Följ” ወይ ”Follow” ወይ ”Prenumerera” ዚብል ተጻሒፍዎ ዘሎ፥ ኣብኡ ጽቐጥ።

እቲ ”Ny i Sverige-podden” ብዛዕባ እንታይ ትሕዝቶ ኪህልዎ ምደለኻ?

ክልዓሉ የድልዩ’ዮም እትብሎም ኣርእስቲታት ምስ ዚህልዉ፥ ”ብኢ-መይል” ሓብረና።

E-post