ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጸሙ ምትሕብባርካ ነቲ ሩስታ ኦክ ማቻ (ምዕጣቕን ምግጣምን) ከነማሕይሾ ይሕግዘና

ኣብ ሩስታ ኦክ ማቻ(ምዕጣቕን ምግጣምን) ምስ ትሳተፍ፡ኣብ’ቲ ናይ ኤውሮጳ ፕሮጀክት ማሕበራዊ ርሾ (ESF-projekt) እዉን ኣለኻ ማለት’ዩ።

ናይ ኤውሮጳ ፕሮጀክት ማሕበራዊ ርሾ (ESF-projekt) ብህዝቢ ዝምወል ኮይኑ እቲ ምወላ ብኣድማዒ ኣገባብ ይውዕል ከም ዘሎ ንምርግጋጽ፡ኤውሮጳዊ ፕሮጀክት ማሕበራዊ ርሾ ነቶም ተሳተፍቲ ዝምልከት ሓበሬታን ኣብ’ቲ ፕሮጀክት ድሕሪ ምስታፎም ከመይ ከም ዝኸደሎም ዝብሉ ሓበሬታታት ይእክብ እዩ።በዚ ኤውሮጳዊ ፕሮጀክት ማሕበራዊ ርሾን ቤ/ጽ ዕዮን ካብ’ቲ ሩስታ ኦክ ማቻ (ምዕጣቕን ምግጣምን) ዝያዳ ትምህርቲ ብምቕሳም ኣብ መጻኢ ነቶም ደለይቲ-ስራሕ ዝበለጸ ኣገልግሎታት ምግጣም ከቕርበሎም ይኽእል።

እንታይ ክገብር ኣለኒ?

ወርሒ ወርሒ እቲ ኣገልግሎት ዝህብ ትካል፡ነቶም ሓቢርኩም ዝመደብክሞም ንጥፈታት ከመይ ከም ዝተተግበሩ ይስንዶም።እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጸመ ምትሕብባራ (samarbetshistorik) ተባሂሉ ዝስመ ጸብጻብ፡ወርሒ ወርሒ ኣብ ሚና-ሲዱር ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ።ኣብኡ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጸሙ ምትሕብባራት (samarbetshistoriken) ክትከታተሎምን ከተረጋግጾምን ኣለካ።ከምኡ ትገብር፡ንስኻን እቲ ትካልን ትህብዎ ሓበሬታ ዘይጋራጮ ምዃኑ ንምርግጋጽ እዩ።

እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጸመ ምትሕብባር (samarbetshistorik) ነቲ ንብሩ ንጥፈታዊ ጸብጻብ ይትከኦ’ዶ?

ኣይፋሉን፡ነቲ ንጥፈታዊ ጸብጻብ (aktivitetsrapporten) ክፍሊት ምእንትን ክወሃበካ ወርሒ ወርሒ መሊእኻ ክትልእኾ ኣለካ።

ነቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጸመ ምትሕብባር (samarbetshistorik) ምስ ኣጽደቕክዎ እንታይ የጋጥም?

ነቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጸመ ምትሕብባር (samarbetshistorik) ምስ ኣጽደቕካዮ፡ማለት ንስኻን እቲ ኣገልግሎት ዝህብ ትካልን ዝሃብክሞ ሓበሬታ ምስ ዝቃዶን እቲ ስትረት ምስጢር ክለዓል ፍቶት ድሕሪ ምሃብ፡እቲ ሓበሬታ ናብ ኤውሮጳዊ ፕሮጀክት ማሕበራዊ ርሾን(ESF-projekt) ናብ በዓል-መዚ ስታቲስቲክ(SCB) ይለኣኽ።ንፍቶት ምሃብ ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ሚና-ሲዶር ተመልከት።

ምስ’ቲ ኣገልግሎት ዝህብ ትካል ዝሃቦም ሓበሬታታት ምስ ዘይሰማማዕ እንታይ የጋጥም?

ኣብ’ቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጸመ ምትሕብባር (samarbetshistorik) ዘሎ ናይ ብምልእታ ናይ’ታ ወርሒ ንጥፈታት፡ እሰማማዕ እየ ወይ ኣይሰማማዕን እየ ጥራሕ ኢልካ ኢኻ ክትምልስ ትኽእል።ኣብ’ዚ እዋን’ዚ፡ምስ’ቲ ኣገልግሎት ዝህብ ትካል ዝበሎ ምስ ዘይትሰማማዕ፡ርኢቶ ክትህበሉ ኣይከኣልን እዩ።ንኣብነት ካብ ሓደ ሰዓት ዝውሕድ ምስ ትነጥፍ፡ኣብ’ቲ ጸብጻብ ሓደ ሰዓት ከም ዝነጠፍካ ይሕሰብ።

መልሲ እንተ ዘይለኣኽኩ እንታይ የጋጥም?

እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጸመ ምትሕብባር (samarbetshistorik) ወለንታዊ’ዩ።ምላሽ ምስ ዘይትህበሉ፡ነቲ ዝኽፈለካ ክፍሊት ወይ ነቲ ኣብ ቤ/ጽ ዕዮ ምምዝጋብካ ወይ ምስ’ቲ ኣገልግሎት ዝህብ ትካላ ዘለካ ርክብ ኣይጸልዎን እዩ።ንዓና ንቤ/ጽ ዕዮ ግን ኣገልግሎት ምግጣም ንኸነመሓይሾ መልሲ ምስ ትህብ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ።ስለ’ዚ ነቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጸመ ምትሕብባር (samarbetshistorik) ፡ምስ’ቲ ኣገልግሎት ዝህብ ትካል ዝሃቦ መልሲ ይሰማማዕ ኣይትሰማማዕ ብዘይገድስ፡መልስኻ ጥራሕ ምስ ትልእኸልና ኣዚና መመስገናካ።

ተወሳኺ ሕቶታት?

ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጸመ ምትሕብባር (samarbetshistorik) ዝምልከቱ ዝያዳ ሕቶታት ምስ ዝህልዉኻ፡ክትውከሰና ትኽእል ኢና።ምስ’ቶም ትገብሮም ንጥፈታት ዝተኣሳሰሩ ሕቶታትካ ምስ ዝህልዉኻ ድማ ነቲ ኣገልግሎት ዝህብ ትካል ተወከሶ።

ዝያዳ ብዛዕባ ኤውሮጳዊ ፕሮጀክት ማሕበራዊ ርሾን(ESF-projekt) ኣብ’ቲ ፕሮጀክት ተሳታፍነትካን

መዝገብ ተሳተፍቲ ዝምልከት ሓበሬታ 201029(esf.se)

ብዛዕባ ቤት-ምኽሪ ESF (esf.se)

ኣዕጥቕን ኣጻምድን ብሓባር ምስ ሕብረት ኣዉሮጳን/ኣዉሮጳዊ ማሕበራዊ ማዕከንን ይምወል።