መጠንቀቕታ ወይ ምቊራጽ ክፍሊት ካብ ኦ-ካሳ(ካሳ ስራሕ-ኣልቦነት)

እንተ ደኣ ንኣብነት ነጢፍካ ስራሕ ዘይትደሊ ዄንካ ወይ ውን ናይ ንጥፈታትካ ጸብጻብ ካብ ምቕራብ ሸለል እንተ ደኣ ኢልካ፥ መጠንቀቕታ ኪወሃበካ ይኽእል’ዩ። እዚ ነገር’ዚ ብተደጋጋሚ ከምኡ ምስ ዘጋጥም ድማ፥ ካብቲ ትቕበሎ ገንዘብ ንሓደ ወይ ንብዙሓት መዓልታት ክትእገድ ትኽእል ኢኻ።

ነቲ ክትገብሮ ዝግብኣካ እንተ ዘይጌርካ እንታይ የጋጥም?

ሓደ ካብ’ቶም ዕማማት ናይ ቤ/ጽ ዕዮ፡ነቲ መሰል ናይ ዝወሃበካ ክፍሊት ዝጸሉ ነገር ምስ ዘጋጥም፡ ንኦ-ካሳ ምሕባር እዩ።ነቲ ምድላይ ስራሕ ብግቡእ ምስ ዘይትፍጽሞ፡ስራሕ-ኣቦነትካ ምስ ተናውሖ ወይ ጠንቁ ምስ ትኸውን፡ነቲ ኦ-ካሳኻ መልእኽቲ ልኢኽና ንሕብሮ።ንኣብነት ኣብ ሰዓቱ ንጥፈታዊ ጸብጻብ ምስ ዘይተቕርበልና፡ኣብ ዝተባሃለካ ኣኼባ ወይ ርክብ ምስ ዘይትሳተፍ ወይ ነጢፍካ ስራሕ ምስ ዘይተናዲ፡ነቲ ኦ-ካሳኻ ንሕብሮ።ድሕሪኡ እቲ ኦ-ካሳኻ ስለ ዝውከሰካ እንታይ ስለምንታይ ከም ዘጋጠመ ክትገልጸሉ ትኽእል።

ኦ-ካሳኻ እቲ ዝሃብካዮ ምኽንያት ኣዕጋቢ ኣይኮነን ምስ ዝብል፡ወይ መጠንቀቕታ ይወሃበካ ወይ ድማ ንሓደ ወይ ብዙሓት መዓልትታት ካብ’ቲ ዝወሃበካ ክፍሊት ትዕጾ(ደው ይብል)።

ስራሕ ምድላይካ ሸለል እንተ ኢልካዮ

ነቲ ዝተሰማማዕናሉ እንተ ዘይገርካዮ ንስራሕ ምድላይካ ሸለለ ኢልካዮ ኣለኻ።

እዚ ዚስዕብ ኩነታት፡ ናብ መጠንቀቕታ ወይ ካብ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassa) ትቕበሎ ገንዘብ ናብ ምእጋድ ከምርሓካ ይኽእል’ዩ

ግቡእኻ ካብ ምፍጻም ድሕሪ ንኸይትብል:

 • ምሳና ሓቢርካ መደባት ኣውጽእ
 • ንጥፈታዊ ጸብጻብካ ኣብ ሰዓቱ ኣረክበና
 • ኣብ’ቶም ዝተባሃሉኻ ኣኼባታት ወይ ርክባት ምስታፍን ኣብ’ቶም ቈጸራ ዝገበርናሎም ሰዓታት ምድሃይ።
 • ተሌፎን ክንድውለልካ ኢና ምስ ንብለካ ኣብ’ቲ ዝበልናካ ሰዓት ድሉው ኮይንካ ምጽናሕ
 • ነቶም ከተመልክቶም ኣለካ ዝበልናካ ስራሕ ምምልካቶም
 • ወርሒ-ወርሒ ነጢፍካ ብዙሕ ስራሕ ክትሓትት ኣለካ።ንኣብነት ነቶም ኣብ ምልክታ-ስራሕ ዝወጹ ዕዮ ከተመልክተሎም፡ንኣስራሕቲ ምልክታታት ድሌት ናይ ስራሕ ወይ ሲቪ(cv) ክትልእኸሎምን ቤ/ጽ ዕዮ ከተመልክቶም ዝሓበረካ ወይ ኣንፈት ዝሃበካ ስራሕ ክትሓተሎም ኣለካ።

ስራሕ ምድላይካ ሸለል እንተ ኢልካዮ እዚ ዝስዕብ የጋጥም

 • ቀዳማይ ግዜ፦ መጠንቀቕታ ይወሃበካ።
 • ካልኣይ ግዜ፦ 1 መዓልቲ ብዘይ ክፍሊት
 • ሳልሳይ ግዜ፦ 5 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ራብዓይ ግዜ፦ 10 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ኣብ ሓሙሻይ ግዜ፡ ክሳብ ሓደ ሓድሽ ናይ ስራሕ ኵነት ተማልእ እቲ መሰል ናይ ክፍሊት ደው የቋርጽ።

ናትካ ስራሕ ኣልቦነት እንተ ኣናዊሕካዮ

ንሓደ ስራሕ፡ ልምምድ ወይ ካልእ ፕሮግራም ወይ ጻዕሪ ምቕባል እንተ ኣቢኻ፡ ግዜ ናይቲ ስራሕ ኣልቦነትካ ተናውሖ ኣለኻ።

እዚ ዚስዕብ ኩነታት፡ ናብ መጠንቀቕታ ወይ ካብ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassa) ትቕበሎ ገንዘብ ናብ ምእጋድ ከምርሓካ ይኽእል’ዩ

እንተ፡

 • ንሓደ ብቑዕ ስራሕ ነጺግካ
 • ብፍላጥ ንሓደ ምቝጻር ስራሕ ከይትግበር እንተ ዓንቂፍካዮ
 • ንሓደ መደብ ዕዳጋ ስራሕ ምቕባል እንተ ኣቢኻ

ናትካ ስራሕ ኣልቦነት እንተ ኣናዊሕካዮ እዚ ዝስዕብ የጋጥም

 • ቀዳማይ ግዜ፦ 5 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ካልኣይ ግዜ፦ 10 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ሳልሳይ ግዜ፦ 45 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ራብዓይ ግዜ፦ 45 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ኣብ ሓሙሻይ ግዜ፡ ክሳብ ሓደ ሓድሽ ናይ ስራሕ ኵነት ተማልእ እቲ መሰል ናይ ክፍሊት ደው የቋርጽ።

ምኽንያት ናይ ስራሕ ኣልቦነትካ እንተ ኴንካ

ካብ ሓደ ስራሕ ባዕልኻ እንተ ወጺእካ፡ ባዕልኻ ምኽንያት ናይ ስራሕ ኣልቦነትካ ትኸወን ኣለኻ።

እዚ ዚስዕብ ኩነታት፡ ናብ መጠንቀቕታ ወይ ካብ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassa) ትቕበሎ ገንዘብ ናብ ምእጋድ ከምርሓካ ይኽእል’ዩ

እንተ፡

 • ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ካብ ስራሕካ ወጺእካ
 • ስራሕካ ናይ ግድን ንኸተቋርጽ ምኽንያት ኴንካ
 • ንሓደ መደብ ዕዳጋ ስራሕ ብሓደ ብቑዕ ዘይኮነ ምኽንያት ኣቋሪጽካ
 • ንሓደ ናይ ዕዳጋ ስራሕ መደብ ከም ተቋርጾ ዝገብር ባህሪ ኣርኢኻ።

ምኽንያት ናይ ስራሕ ኣልቦነትካ እንተ ኴንካ እዚ ዝስዕብ የጋጥም

 • ቀዳማይን ካልኣይን ግዜ፡ 45 መዓልታት ብዘይ ክፍሊት
 • ኣብ ሳልሳይ ግዜ፡ ክሳብ ሓደ ሓድሽ ናይ ስራሕ ኵነት ተማልእ እቲ መሰል ናይ ክፍሊት ደው የቋርጽ።

ብፍላጥ ግጉይ ሓበሬታ እንተ ሂብካ

ኣ-ካሳ ንነዊሕ ግዜ ነቲ ክፍሊትካ ንኸይክፈለካ ክውስን ይኽእል እዩ። እዚ ንኣ-ካሳ ብፍላጥ ወይ ከቢድ ሸለልትነት ሓሶት ወይ ኣጋጋዪ ሓበሬታ እንተ ሂብካን ከምዚ ጌርካ ካብቲ መሰል ዘሎካ ንላዕሊ ክፍሊት ተዋሂቡካን ይምልከት።

ብዛዕባ’ቲ ካብ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassa) ትቕበሎ ገንዘብ a-kassa

ስራሕ-ኣልቦ ምስ ኮንካ፡ መታን ገንዘብ ካብ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassa) ክትቅበል፥ ክተመልክት ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ታሕቲ፡ ብዛዕባ’ቶም ዘገልግሉ ጠለባትን፥ ብኸመይ ናይ ገንዘብ ምልክታ ከም ተቕርብን ክተንብብ ኢኻ።

ክፍሊት ካብ ኣ-ካሳ