ከምዚ ጌርና ንግምግም ስራሕ ብኸመይ ብቑልጡፍ ክትረክብ ከም ትኽእል ከምኡ ኽኣ ኣየናይ ደግፍ ከም ዘድልየካ

ኣብ ናይ ስራሕ መራኸብቲ ቤት ጽሕፈት (Arbetsförmedlingen) ክትምዝገብ ከሎኻ ስራሕ በየናይ ቅልጣፈ ክትረክብ ትኽእልን ኣየናይ ደገፍ ከምዘድልየካን ንግምግም። ሓደ ናይ ኣሃዛዊ ጸብጻብ (ስታትስቲክ) መገምገሚ ድጋፍ ኢና ንጥቀም ፡ እዚ ብኡንብኡ (ብኣዎቶማቲክ) ዝግበር ኮይኑ ኣብቲ ንስኻ ዝሃብካና ናይ ብሕታዉኻ ሓበሬታ ዝተሞርኮሰ እዩ፡ እቲ ዕላማ ድማ ንስኻ ብዝተኻኣለ ቀልጢፍካ ስራሕ ንኽትረክብ ክንሕግዘካ እዩ።

Stäng

እቲ ናይ ኣሃዛዊ ገምጋም ደገፍ

ኣብዚ እቲ ኣሃዛዊ ገምጋም ብኸመይ ከም ዝሰርሕ እትገልጽ ሓንቲ ሓጻር ፊልም ክትርኢ ትኽእል ኢኻ።

ኣብዚ ብዛዕባ እቲ ኣሃዛዊ ጸብጻብ መገምገሚ ድጋፍ ዝያዳ ከተንብብ ትኽእል።

ኣየናይ ሓበሬታ ኢና ንጥቀም?

እቲ ተግባራት ብኡንብኡ ክንሰርሓሉ ከሎና እቲ ክትምዝገብ ከሎኻ ዝሃብካና ሓበሬታ ከምኡ ዉን ኣብቲ ናህና ስርዓት (system) ዘሎ ካልእ ሓበሬታን ኢና ንጥቀም፡ ዝተመዝገብካሉ ግዜ፣ ትምህርቲ፣ ዕድመ ከምኡ ዉን ኣብቲ ትቕመጠሉ ቦታ ዘሎ ዕድላት፡ ንኣብነት ካብ ትምዝገብ ነዊሕ ግዜ እንድሕሪ ጌርካ ካብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ኣዚኻ ሪሕቕካ ከም ዘሎኻ የርኢ፡ እዚ ኣተኣላልያ ምቕራጽ (ፕሮፋይሊንግ) ይብሃል እዚ ብሕጋዊ ትርጉም ንዝተወሰኑ ናይ ብሕቲ ባህርያት ንምግምጋን ንምትንባይን ዝካየድ ናይ ብሕቲ ሓበሬታታት ብኡንብኡ ምትግባር ማለት እዩ።

ናይ ስራሕ መራኸብቲ ቤት ጽሕፈት ካብ ካልኦት ሰብ መዚ ዉን ሓበሬታ ከምጽኡ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ናይ ምፍላስ ሰብ መዚ (Migrationsverket)።

እቶም ንጥቀመሎም ሓበሬታት ኣብዚ ዝስዕብ ኣለዉ

ትውልዲ ሃገር
ዞባ
ጶስጣዊ ኮድ (Postnummer)
ከተማ (Postort)
ንኡስ-ዞባ (Kommun)
ደረጃ ትምህርቲ
ዓውደ ትምህርቲ
ዘመልከትካዮም ሞያታት (ክሳብ 4 ሞያታት)
ዕድመ
ጾታ
ኣባልነት ካሳ ስራሕ-ኣልቦ (ኣባልነት ኦካሳ)
ዝተመዝገብካሉ ወርሒ
ኣብ ናይ ዝሓለፈ እዋን-ምዝገባ፡ ምዝጉብ ኮይንካ ዝጸናሕኻለን መዓልትታት
እዋን ምዝገባ ምስ ኣብቀዐ ድሕሪኡ ክንደይ መዓልትታት ከም ዝሓለፈ
ክንደይ ግዜ ተመዝጊብካ (እዋን-ምዝገባ ኣካዪድካ)
ምዝጉብ ኣብ ዝነበርካሉ እዋን፡ንኽንደይ መዓልትታት ደገፍ ተዋሂቡካ
ኣብ ናይ ዝሓለፈ እዋን-ምዝገባ ዝተሳተፍካሎም ዝተፈላለዩ መደባት
ኮድ ናይ ኣካለ-ስንክልና (መኽሳእቲ)
ኣብ ምግምጋም እቲ ደገፍ ዘድልዩ ውልቃዊ ዘይኰኑስ ካልኦት ሓበሬታታት
ስታቲስቲካዊ ሓበሬታታት ካብ ቤ/ጽ ስታቲስቲክ (SCB)
ኣብ’ቲ ትነብረሉ ከባቢ ዘሎ ደረጃ ስራሕ-ኣልቦነት
ኣብ’ቲ ትነብረሉ ከባቢ ዘሎ ማእከላይ ገምጋም እቶት
ኣብ’ቲ ትነብረሉ ከባቢ ዘሎ ደረጃ ትምህርቲ
ኣብ’ቲ ትነብረሉ ከባቢ ዘሎ ምቕረሓ ዜግነት
ኣብ’ቲ ትነብረሉ ከባቢ ዘሎ መጠን ናይ’ቶም በይኖም ዝነብሩ

እቲ ዘድልየካ ደገፍ

ካብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ዘሎካ ርሕቀትን እሞ ብዝቐልጠፈ ስራሕ ንኽትረክብ እንታይ ዓይነት ድጋፍ ከም ዘድልይካ ንኽፈልጡ ናይ ስራሕ መራኸብቲ ቤት ጽሕፈት እዚ ሓበሬታታት ምስቲ ጉዳይ ዝተሓሓዝ ምዃኑ ገምጊመምዎ ኣለዉ፡ ካብዘን ክልተ ኣገልግሎታት ማለት ኣገልግሎት ኣዕጥቕ ኣጻምድ ከምኡ ድማ ኣገልግሎት ደገፍን ምጽማድን እቲ ንዓኻ ቅኑዕ ደገፍ ዝህበካ ክንዉስን እቲ ናይ ኣሃዛዊ ጸብጻብ ናይ መገምገሚ ደግፍ ንጥቀም ኢና።

ሰለስተ ምድብ ኣብ ናይ ኣዕጥቕን ኣጻምድን

  • ዘድልየካ ደግፍ ዉሑድ እዩ ንኣብነት ብቑሩብ ሓገዝ ናይ መራኸብቲ ስራሕ ቤት ጽሕፈት ባዕልኻ ነብስኻ ከተማሓድር ትኽእል ኢኻ እዩ ዝብል እቲ ገምጋም
  • ስራሕ ክትረክብ ወይ ትምህርቲ ክትጅምር ዝያዳ ሓገዝ የድልየካ እዩ
  • ናይ መራኸብቲ ስራሕ ቤት ጽሕፈት ክምርምርዎ ዘለዎም ዕሙቕ ዝበለ ደግፍ እዩ ዘድልየካ

ሰለስተ ምድብ ኣብ ናይ ደገፍን ምጽማድን

  • ዘድልየካ ደግፍ ዉሑድ እዩ ንኣብነት ብቑሩብ ሓገዝ ናይ መራኸብቲ ስራሕ ቤት ጽሕፈት ባዕልኻ ነብስኻ ከተማሓድር ትኽእል ኢኻ እዩ ዝብል እቲ ገምጋም
  • ስራሕ ክትረክብ ወይ ትምህርቲ ክትጅምር ዝያዳ ሓገዝ የድልየካ እዩ

እቲ ዝበለጸ ደገፍ ንዓኻ

ድሓር መራኸብቲ ቤት ጽሕፈት ካብቲ ብዛዕባኻ ዘሎና ሓበሬታ ኩሉ መበገሲ ጌርና ንዉስን። እቲ ናይ ኣሃዛዊ ገምጋም ድጋፍን ከምኡ ዉን እቲ ምደባ ዉጽኢትን እንታይ ደገፍ ከምዘድልየካን እንታይ ሓበሬታ ክንሰደላካ ከም ንኽእልን ቅድሚ ምዉሳና መሰረት ጥራይ እዩ ዝኸዉን።

ናትካ ሓበሬታ ብሚስጢር እዩ ዝዕቀብ

እቲ ንመራኸብቲ ስራሕ ቤት ጽሕፈት ትህቦ ሓበሬታታት ብናይ ምስጢር ምዕቃብ ኣገባብ ከምኡ ኽኣ ብናይ ጭብጥታት ሕጊ ኣገባብ (GDPR) ይትሓዝ; እቲ ብዛዕባኻ ዘሎ ሓበሬታ እቲ ጕዳይካ ኣድላይነቱ ምስ ኣብቅዐ ሰለስተ ዓመት ከይመልአ ክድምሰስ እዩ፡ ኣሃዛዊ ጸብጻብ ንምድላው እተፈለየ ብሕታዊ ሓበሬታ ምስተፈለየ ድሕሪ ዓሰርተ ዓመት ክድምሰስ እዩ፡ እቲ ሓበሬታታት ብዝምልከቶ ሰብ ጥራይ ዝትሓዝ።

ተወሳኺ ሓበሬታ

ኩሉ እቲ ኣተሓሕዛ ናይ ብሕቲ ሓበሬታ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ብሕቲ ሓበሬታ ሕግታት ክህልዎ ኣለዎ፡ መራኸብቲ ስራሕ ቤት ጽሕፈት ነቲ መስርሕ መቕረጽ (ፕሮፋይል) ብሕጋዊ መሰረት ደገፍ ንናይ ”ህዝባዊ ጥቕሚ” ከምኡ ዉን ንናይ ”መዚ ኣጠቓቕማ” ክዉዕል ይገብርዎ ፡ ዕላማ ናይቲ ብሕታዊ ሓበሬታ ኣተሓሕዛ መስርሕ ናይቲ ጉዳይ እዩ።

መስርሕ መቕረጽ (ፕሮፋይል) ብሕጋዊ መንገዲ መግለጺ ማለት ብኡንብኡ ብምጥቃም ኣተሓሕዛ ናይ ብሕታዊ ሓበሬታ ንገለ ብሕታዊ ባህርያት ናይ ሓደ ሰብ ብሕልፊ ንኣብነት ናይ ቁጠባ ኩነታት፣ ምርጫታት፣ ዝንባሌታት፣ ባህርያት ወይ ዝነብረሉ ከባቢ ንምምርማር ወይ ንምትንባይ ንጥቀም።

ኣብዚ መራኸብቲ ቤት ጽሕፈት ነቲ ናትካ ናይ ብሕትኻ ሓበሬታን ብኸመይ ከም ዝሕዝዎን ከምኡ ኽኣ ንስኻ ከም ምዝጉብ እንታይ መስለ ከም ዘሎካ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ።

ውልቃውያን ሓበሬታትካ ብኸምዚ ንሕዞ