Reactivate och relocate

Observera att detta Reactivate projekt är avslutat, sista dag för projektet var den 19 oktober 2018. Det är inte längre möjligt att ansöka om stöd genom projektet.

Reactivate och relocate gör det lättare att flytta, att arbeta och att rekrytera personer över 35 år i Europa.

Vad är Reactivate och relocate?

Arbetsförmedlingen driver EU-mobilitetsprojektet Reactivate och relocate. Det är ett projekt som är öppet för arbetssökande över 35 år, med fokus på de som är arbetslösa, och för arbetsgivare med rekryteringsbehov från alla EU-medlemsländer.

Syftet är att matcha arbetsgivare som har svårtillsatta lediga tjänster med kvalificerade kandidater i Europa.

Det svenska Reactivate-projektet hanterar endast jobb. Det finns andra Reactivate-projekt som drivs av arbetsförmedlingar i Italien och Frankrike och som kan stödja traineeplatser eller lärlingsplatser. För information om det se EURES portalen.

Stäng

Om Reactivate och relocate

Filmen, från Europeiska kommissionen, visar några exempel på hur du kan dra fördel av Reactivate och relocate och hur det fungerar.

Kontakt och projektpartners

Projektpartners

Arbetsförmedlingen i Sverige driver projektet i ett konsortium med projektpartners från:

 • Danmark (WIDK)
 • Irland (DSP)
 • Portugal (IEFP)
 • Slovenien (ESS)
 • Spanien (SEPE)

Andra organisationer som deltar är:

 • Finland (TEM)
 • Luxembourg (ADEM)
 • Rumänien (ANOFM)
 • Azorerna och Madeira (IEFP)
 • Naturvetarna
 • Tillväxtverket
 • Work-Live-Stay Southern Denmark

Kontakta projektet

Arbetsförmedlingen driver Ditt första Eures-jobb i form av ett konsortium med projektpartners:

Danmark (WIDK)

Irland (DSP)

Portugal (IEFP)

Slovenien (ESS)

Spanien (SEPE)

Sverige

Information för arbetssökande

Reactivate går ut på att matcha kvalificerade kandidater i Europa med arbetsgivare som har svårtillsatta lediga tjänster.

Hur fungerar det?

Arbetssökande över 35 år, fokus på de som är arbetslösa, och som är intresserade av att delta i Reactivate måste kontakta en Eures-rådgivare eller annan arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen för att få serviceinsatser gällande jobb i Europa. Dessa serviceinsatser kan innehålla: matchning till lämpligt jobb, kontakt med europeiska arbetsgivare med rekryteringsbehov och förberedelser inför arbete utomlands. För att ta del av projektet är det obligatoriskt att få serviceinsatser från Eures/Arbetsförmedlingen.

På Arbetsförmedlingens sida om att Jobba utomlands hittar du både tips på jobbmöjligheter och information om vad som är viktigt att tänka på inför utlandsjobbet. Gå även in på Facebook Eures Sweden för ytterligare tips om aktuella utlandsrekryteringar. Ta gärna kontakt med de övriga länderna som deltar i projektet för ytterligare information om möjligheter till jobb i dessa länder. Leta efter jobb bland utlandsjobben på Platsbanken och på Eures-portalen där även cv kan läggas in och arbetsgivare kan söka efter kompetens.

Tänk på att det är obligatoriskt att ha fått serviceinsatser från en Eures-rådgivare/resurs eller annan arbetsförmedlare för att kunna ta del av projektet. Alla ansökningar om att delta i Reactivate måste hanteras och skickas in av Eures-rådgivare/annan arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen.

Projektet Reactivate främjar mobilitet inom Europa, hållbara rekryteringar och anställningar med goda arbetsvillkor. Projektet stödjer inte anställningar inom försäljning och telemarketing, jobb med hög personalomsättning, jobb med en eller flera dagars obetald utbildning/provjobb innan anställning samt jobb med enbart provisionsbaserad lön utan fast lön.

Arbetssökande som deltar i projektet genom att ta del av serviceinsatser har möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för: intervjuresa, stöd för flytt och bosättning i det nya arbetslandet, extra stöd till familj om de följer med, en språkkurs och för erkännande av kvalifikationer.

För att vara berättigad att söka till projektet ska du vara:

 • arbetssökande över 35 år
 • medborgare i ett EU-medlemsland
 • bosatt i ett EU-medlemsland och söka jobb i ett EU-medlemsland annat än bosättningslandet.

Intervjuresa

Arbetssökande som har tagit del av serviceinsatser via Eures-rådgivare eller annan arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen, kan ansöka om ekonomiskt stöd för att resa till en jobbintervju. Intervjun kan vara i ett annat EU-medlemsland eller i det egna landet, förutsatt att det gäller intervju för ett jobb i ett annat EU-medlemsland. Stödet bidrar till att täcka kostnader för resa och boende, samt ökar beroende på avstånd mellan 100-350 euro, förutsatt att avståndet är över 50 km. Ersättning för dagtraktamente kan också beviljas för att bidra till kostnader för mat, lokala transporter mm. Men om de faktiska resekostnaderna är väsentligt lägre än ovanstående belopp så kan ersättningen komma att reduceras.

Projektet Reactivate främjar mobilitet inom Europa, hållbara rekryteringar och anställningar med goda arbetsvillkor. Projektet stödjer inte anställningar inom försäljning och telemarketing, jobb med hög personalomsättning, jobb med en eller flera dagars obetald utbildning/provjobb innan anställning samt jobb med enbart provisionsbaserad lön utan fast lön.

Krav

 • jobbsökande över 35 år
 • medborgare i ett EU-medlemsland
 • bosatt i ett EU-medlemsland och ansöka om ett jobb i ett annat EU-medlemsland än bosättningslandet
 • ansökningar måste sändas in senast en dag före jobbintervjun äger rum, det går inte att ansöka i efterhand
 • intervjun måste gälla ett jobb som varar i minst 6 månader
 • arbetstiden måste vara minst 50 procent av den normala veckoarbetstiden
 • att resa, boende, mat med mera inte betalas av arbetsgivare, annat projekt eller myndighet.

Tänk på att den arbetssökande blir återbetalningsskyldig för hela beloppet om han/hon av någon anledning inte åker på intervjun utan godtagbara skäl. Om detta sker så måste den arbetssökande kontakta oss snarast.

Ansökan

 • se detaljerad instruktion om hur ansökan går till, samt en checklista att bocka av, i ansökan nedan.
 • efter jobbintervjun måste intervjuintyg, Confirmation of Attendance, skickas in där arbetsgivaren bekräftar deltagande. Skickas in senast 4 veckor efter intervjun.

Det är obligatoriskt att ha fått serviceinsatser från en Eures-rådgivare/resurs eller annan arbetsförmedlare för att kunna ta del av projektet.

Alla ansökningar om att delta i Reactivate måste hanteras och skickas in av Eures-rådgivare/annan arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen.

Projektet verifierar all information som ges av arbetssökande och arbetsgivare.

Notera att handläggningstiden för ansökningar för närvarande är 4-6 veckor.

Senaste ansökningsdag har flyttats fram till den 1 oktober 2018. Tänk på att intervju/nytt jobb måste starta senast mitten på oktober, före projektavslut som är den 19 oktober.

Erbjudande om jobb - bosättningsstöd

Arbetssökande som har tagit del av serviceinsatser gällande jobb i Europa från Eures-rådgivare eller annan arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen har möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för bosättning i ett annat EU-medlemsland innan flytt.

Bosättningsstödet bidrar till att täcka reskostnader, försäkringar och tillfälligt boende under den första tiden i landet. Arbetssökande får inte ha beviljats stöd för samma sak från arbetsgivaren. Men det finns möjlighet att välja bort stöd från arbetsgivare för att i stället ansöka om stöd genom projektet. Stödet är ett engångsbelopp, olika stort beroende på arbetsland från 700-1400 euro.

Familjestöd: arbetssökande som tar med sig sin familj vid flytt till det nya arbetslandet kan få ett extra ekonomiskt stöd för familjen, avseende partner och barn. Stödet är 350 euro/medföljande person, med max 1000 euro/familj.

Projektet Reactivate främjar mobilitet inom Europa, hållbara rekryteringar och anställningar med goda arbetsvillkor. Projektet stödjer inte anställningar inom försäljning och telemarketing, jobb med hög personalomsättning, jobb med en eller flera dagars obetald utbildning/provjobb innan anställning samt jobb med enbart provisionsbaserad lön utan fast lön.

Krav

 • jobbsökande över 35 år
 • medborgare i ett EU-medlemsland
 • bosatt i ett EU-medlemsland och ansöka om ett jobb i ett annat EU-medlemsland än bosättningslandet
 • ansökan måste skickas senast en dag före den arbetssökande lämnar bosättningslandet och före startdatum för det nya jobbet
 • ansökan kan inte skickas efter att den arbetssökande har flyttat till det nya landet, det går inte att söka i efterhand
 • jobbet måste vara i minst 6 månader och den arbetssökande förväntas stanna hela perioden
 • arbetstiden måste vara minst 50 procent av en normal arbetsvecka
 • lön och arbetsvillkor måste följa nationell arbetslagstiftning, eller praxis, såsom kollektivavtal eller minimilöner
 • får inte ha beviljats stöd för samma sak såsom betald resa eller tillfälligt boende under den första tiden från arbetsgivare, annat projekt eller myndighet
 • inte berättigad att söka om du har fått anställning i ett land men ska utföra jobbet i ett annat land, s.k. utsänd arbetstagare.

Tänk på att den arbetssökande blir återbetalningsskyldig för hela beloppet om han/hon av någon anledning inte börjar på det nya jobbet eller lämnar jobbet före 6 månader, utan godtagbara skäl. Om detta sker så måste den arbetssökande kontakta oss snarast.

Ansökan

 • se detaljerad instruktion om hur ansökan går till, samt checklista att bocka av, i ansökan nedan.

Det är obligatoriskt att ha fått serviceinsatser från en Eures-rådgivare/resurs eller annan arbetsförmedlare för att kunna ta del av projektet.

Alla ansökningar om att delta i Reactivate måste hanteras och skickas in av Eures-rådgivare/annan arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen.

Notera att handläggningstiden för ansökningar för närvarande är 4-6 veckor.

Senaste ansökningsdag har flyttats fram till den 1 oktober 2018. Tänk på att intervju/nytt jobb måste starta senast mitten på oktober, före projektavslut som är den 19 oktober.

Projektet kommer att be arbetsgivaren att sända in en skriftlig bekräftelse av anställning, Confirmation of Employment, senast 4 veckor efter att anställningen startat. Ekonomiskt stöd kan inte garanteras förrän projektet har tagit emot Confirmation of Employment från arbetsgivaren. Projektet verifierar all information som ges av arbetssökande och arbetsgivare.

Fler stöd

Arbetssökande kan ansöka om ytterligare ekonomiskt stöd för att klara utgifter i samband med att flytta och arbeta i ett annat EU-medlemsland, enligt nedan. En förutsättning för att kunna få stöd är att arbetsgivare, annat projekt eller myndighet inte redan betalar för detta.

Notera att handläggningstiden för ansökningar för närvarande är 4-6 veckor.

Erkännande av kvalifikationer

Om en arbetssökande erbjudits ett jobb, är utvald kandidat i en urvalsprocess (pre-selected) eller bedöms ha goda möjligheter att få ett jobb i ett annat EU-land, och behöver få sina akademiska- och/eller yrkeskvalifikationer erkända, så kan han/hon ansöka om ett ekonomiskt stöd.

Kostnader som uppkommer under processen för erkännande av kvalifikationer kan vara: bestyrkta kopior och/eller översättningar, administrativa förfaranden, övervakad praktik och/eller lämplighetstest etc. Det ekonomiska stödet består av en maxsumma på 400 euro och kan sökas efter det att den arbetssökande har skickat sin begäran om erkännande till behörig organisation/myndighet.

Ansökan måste hanteras och sändas in av Eures-rådgivare eller annan arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen.

Se detaljerad instruktion om hur ansökan går till, samt checklista att bocka av, i ansökan nedan.

Notera att handläggningstiden för ansökningar för närvarande är 4-6 veckor.

Senaste ansökningsdag har flyttats fram till den 1 oktober 2018. Tänk på att intervju/nytt jobb måste starta senast mitten på oktober, före projektavslut som är den 19 oktober.

Språkkurs

Om en arbetssökande erbjudits ett jobb, är utvald kandidat i en urvalsprocess (pre-selected) eller bedöms ha goda möjligheter att få ett jobb i ett annat EU-land och behöver en kortare språkkurs för att underlätta arbetet, så kan det finnas möjlighet till stöd för det. Tänk på att ansökan måste vara godkänd av projektet innan språkkursen startar.

Det ekonomiska stödet består av ersättning för utlagda kurskostnader och kan beviljas med max 800 euro. Ersättning kan betalas ut efter godkänd och avslutad kurs och där dokumentation finns som styrker detta såsom kurscertifikat och kvitto. Det finns också möjlighet att i vissa fall få ersättning för 50 procent av kurskostnad vid kursstart, och därefter med ytterligare 50 procent efter avslutad kurs. Om språkkursen inte fullföljs så blir den arbetssökande återbetalningsskyldig för utbetalt belopp.

Notera att det inte längre är möjligt att ansöka om språkkurs, då den måste ha avslutats senast den 31 augusti 2018.

Information för arbetsgivare

Syftet med Reactivate är att matcha arbetsgivare med svårtillsatta lediga platser med kvalificerade kandidater i Europa.

Hur fungerar det?

Alla arbetsgivare med rekryteringsbehov kan delta i projektet och få rekryteringsservice från Eures-rådgivare/resurs eller annan arbetsförmedlare. Rekryteringsservicen kan innehålla: publicering av lediga platser på Eures-portalen och på jobbportaler i olika europeiska länder, hjälp med att hitta kompetent arbetskraft i Europa samt information om vad som kan vara viktigt att tänka på inför anställning av personer från andra länder.

En förutsättning för att delta är att ett samarbete gällande rekrytering från Europa har etablerats mellan arbetsgivare och Eures-rådgivare/Arbetsförmedlingen. Små- och medelstora arbetsgivare kan även ansöka om ekonomiskt stöd för att erbjuda ett integrationsprogram till nyanställda arbetssökande över 35 år och som flyttar från ett annat EU-medlemsland.

Stödet för integrationsprogrammet bidrar till att täcka kostnader för: jobbintroduktion och utbildning, språkutbildning och administrativ hjälp för att underlätta för den nyanställde att komma till rätta på sin nya arbetsplats med mera. Programmet som kan vara antingen grundläggande eller utökat måste påbörjas inom de tre första anställningsveckorna. Det ekonomiska stödet består av ett max belopp /nyanställd person och varierar från 810-2 000 euro beroende på arbetsland och typ av integrationsprogram. För arbetsgivare i Sverige ligger beloppet på 1 390 respektive 1 740 euro per anställd.

Projektet Reactivate främjar mobilitet inom Europa, hållbara rekryteringar och anställningar med goda arbetsvillkor. Projektet stödjer inte anställningar inom försäljning och telemarketing, jobb med hög personalomsättning, jobb med en eller flera dagars obetald utbildning/provjobb innan anställning samt jobb med enbart provisionsbaserad lön utan fast lön.

Alla ansökningar till Reactivate ska hanteras och sändas in av Eures-rådgivare eller annan arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen.

Kontakta Arbetsförmedlingen eller någon av våra projektpartners för att få mer information om projektet, ansökningsblanketter, information om hur man ansöker, etc.

Handläggningstiden är för närvarande 4-6 veckor.

Krav för att söka stöd

För att kunna söka ekonomiskt stöd måste du som arbetsgivare vara:

 • ett litet eller medelstort företag/organisation med max 250 anställda
 • registrerad som företag/organisation i ett EU-medlemsland

Villkor

 • erbjuda anställning på minst 6 månader, till en arbetssökande över 35 år som flyttar från ett annat EU-medlemsland
 • erbjuda lön- och arbetsvillkor i enlighet med nationell arbetslagstiftning och praxis såsom kollektivavtal och minimilöner
 • arbetstiden måste vara minst 50 % av en normal arbetsvecka
 • inte erbjuda arbete i ett land och därefter sända ut arbetstagaren för arbete i ett annat land, så kallad utsänd arbetstagare

Ansökan

Kontakta Arbetsförmedlingen eller någon av våra projektpartners för att få mer information om projektet, ansökningsblanketter, information om hur man ansöker, etc.

Alla ansökningar om att delta i Reactivate måste hanteras och skickas in av Eures-rådgivare/annan arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen. Projektet verifierar all information som ges av arbetssökande och arbetsgivare.

Notera att handläggningstiden för ansökningar för närvarande är 4-6 veckor.

Senaste ansökningsdag har flyttats fram till den 1 oktober 2018. Tänk på att intervju/nytt jobb måste starta senast mitten på oktober, före projektavslut som är den 19 oktober.

Logotyp för projektet
Eu-flagga

Med ekonomiskt stöd från Europeiska Unionen

EU-projekt för 18-35

Ditt första Eures-jobb gör det lättare att flytta, att arbeta och att rekrytera unga i Europa.

Ditt första Eures-jobb