Stöd och matchning

Stöd och matchning (حمایت برای مطابقت) برای شماست که در زمان جستجوی کار به حمایت ویژه و متناسب نیاز دارید. شما میتوانید از یکی از عرضه کننده های کالا به ما راهنمایی و کمک بدست بیآورید. راهنما شما را در راۀ دست یافتن به یک کار و یا تحصیل حمایت میکند.

برای کی

Stöd och matchning برای شماست که توانایی کار را دارید ولی برای خارج شدن از بیکاری نیازمند حمایت میباشید. شما میتوانید به کمک راهنما حمایت مناسب فردی را که میتواند شما را در یافتن کار یا تحصیل زودتر کمک کند، دریافت نمایید. شما میتوانید به طور مثال برای جستجو و تقاضا کار،تدارک اسناد برای تقاضا،برقراری تماس با کارفرما،راهنمایی تحصیلی و حرفه ای،بازدید های علمی،آموزش زبان و غیره کمک دریافت کنید. شما هر هفته با راهنمای تان گفتگو های فردی را انجام میدهید.

این حمایت به چهار سویۀ مختلف میباشد اگر شما نمیتوانید به زبان سویدنی حرف بزنید این امکان را دارید که به زبان مادری تان،سهم بگیرید.

شما در این برنامۀ حمایوی برای 3 ماه سهم میگیرید.سپس ما در مورد چگونگی سپری شدن آن یک ارزیابی را انجام میدهیم. ما میتوانیم این حمایت را برای 3 ماه تمدید نماییم و در برخی موارد برای 3 ماۀ دیگر نیز.

این چنین عمل میکند

  • این ما هستیم که در مورد مناسب بودن (حمایت و مطابقت) برای تان و همچنان سویۀ مناسب برای شما ارزیابی میکنیم.
  • شما خود انتخاب می نمایید که کدام راهنما را میخواهید داشته باشید. این کار را میتوانید به راحتی در همین ویب سایت انجام بدهید. شما میتوانید عرضه کننده های کالا را در منطقۀ خود تان جستجو نموده و به طور مثال شیوۀ کار،زبان یا آگاهی شان در مورد ساحۀ شغلی را، ارزیابی نمایید. برای این که انتخاب شما را ساده ساخته باشیم ما نتایج عرضه کننده های کالا را مقایسه نموده و به آنها نمره داده ایم.
  • شما در این مورد که کدام راهنما را انتخاب نموده اید به ما اطلاع میدهید.
  • شما و راهنما یک برنامه را در مورد چگونگی دستیابی سریع شما به کار یا تحصیل طرح میکنید.

در صورتی که احساس نمایید که حمایتی را که بدست میآورید نمی تواند معادل نیازمندی های تان باشد میتوانید راهنما را تبدیل کنید. اگر برای تبدیل نمودن (راهنما) به کمک نیاز دارید با ما تماس بگیرید.

کمک اقتصادی

زمانی که در (برنامۀ)حمایت و مطابقت سهم میگیرید میتوانید به اشکال ذیل پول بدست بیآورید aktivitetsstöd ،utvecklingsersättning یا etableringsersättning.

بیمه

زمانی که شما در (برنامۀ)حمایت و مطابقت سهم میگیرید مشمول بیمۀ خسارات شخصی و بیمۀ عمری گروهی میگردید.

 

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.