Starta eget, stöd till start av näringsverksamhet

شما که جویای کار هستید و شرایطی خوبی را برای راه اندازی یک شرکت خصوصی دارا میباشید میتوانید در برخی موارد در هنگام راه اندازی شرکت تان،کمک و حمایت بدست بیآورید. در آغاز فعالیت تان میتوانید کمک اقتصادی را به شکل aktivitetsstöd یا “حمایت برای فعالیت”بدست بیآورید.

چه

Stöd till start av näringsverksamhet برای شماست که میخواهید خود و یا در مشارکت با دیگران یک شرکت را راه اندازی کنید. شرایط برای بدست آوردن حمایت اینست که مفکورۀ تان برای کسب و کار سودآور بوده و بتواند در دراز مدت تامین امرار معیشت شما را نماید.

برای کی

شما ضرورت دارید تا به عنوان جویای کار نزد ما ثبت نام باشید. شما همچنان ضرورت دارید تا یکی از شرایط ذیل را تکمیل نمایید:

  • 18 ساله شده باشید.
  • بیکار باشید و یا این خطر وجود داشته باشد که بیکار شوید. در کمون های glesbygd برای برخی مناطق مورد حمایت استثنا وجود دارد.

این چنین عمل میکند

ما در گام نخست مفکورۀ شما برای کسب و کار و شرایطی که برای پیشبرد شرکت دارید را ارزیابی می نماییم. ما بر اساس تجارب و باقی شرایط شما برای پیشبرد شرکت خصوصی تان عمل می نماییم. ما همچنان چگونگی بازارکار و رقابت در ساحۀ شغلی را نیز مد نظر میگیریم.

شما که میخواهید یک شرکت خصوصی را راه اندازی کنید در برخی موارد میتوانید برای افزایش تجارب تان در همان ساحۀ شغلی که میخواهید شرکت تان را پیش ببرید،کارآموزی(پرکتیک)را نیز انجام بدهید. اگر شما در گذشته کدام شرکت را پیش نبرده اید ممکن ما در برخی موارد بتوانیم جلسات معلوماتی، مشورتی و کورس ها برای شرکت های جدید را ارائه کنیم.

کمک اقتصادی

شما مستحق aktivitetsstöd ،utvecklingsersättning یا etableringsersättning.

بیمه

شما توسط حمایت برای فعالیت بیمه نمی باشید. به عبارۀ دیگر شما باید خود از مصئونیت بیمۀ تان اطمینان حاصل کنید.

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.