Nystartsjobb

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.

چه

شما که برای یک مدت دراز از زندگی کاری دور بوده اید میتوانید باnystartsjobb یک چانس را برای برگشت دوباره بدست بیآورید. همچنان شخصی که شما را استخدام میکند میتواند یک کمک اقتصادی را برای معاش شما دریافت نماید. (شغل آغاز جدید)میتواند به شکل استخدام دایم یا موقت و هم به شکل تمام وقت و یا نیمه وقت باشد.

برای کی

(شغل آغاز جدید)برای شماست که برای یک مدت دراز بیکار بوده اید و یا هم یک فرد تازه وارد به سویدن هستید و در etableringsprogrammet سهم میگیرید. شما ضرورت دارید تا به عنوان جویای کار نزد ما ثبت نام باشید. همچنان شما نیاز دارید تا یکی از شرایط ذیل را تکمیل نمایید.

25 ساله شده و حداقل در جریان 12 ماه از جمله 15 ماۀ اخیر:

 • بیکار بوده و به عنوان جویای کار نزد ما ثبت نام باشید یا در یکی از arbetsmarknadspolitiskt program سهم گرفته باشید.
 • sjukpenning، rehabiliteringspenning، sjukersättning ،یاaktivitetsersättning را بدست آورده باشید
 • försörjningsstöd یا کمک اقتصادی را از کمون بدست آورده و همزمان بیکار بوده باشید.

20 سالگی را تکمیل نموده ولی 25 ساله نشده باشید و حداقل در جریان 6 ماه از 9 ماۀ اخیر:

 • بیکار بوده و به عنوان جویای کار نزد ما ثبت نام باشید یا در یکی از arbetsmarknadspolitiskt program سهم گرفته باشید.
 • sjukpenning، rehabiliteringspenning، sjukersättning ،یا aktivitetsersättning را بدست آورده باشید
 • försörjningsstöd یا کمک اقتصادی را از کمون بدست آورده و همزمان بیکار بوده باشید.

شما همچنان امکان بدست آوردن nystartsjobb (شغل آغاز جدید) را دارید در صورتی که 20 ساله شده باشید و

 • یک فرد تازه وارد بوده و در etableringsprogrammet
 • یک فرد تازه وارد بوده و در جریان 36 ماۀ اخیر اجازۀ اقامت و یا هم کارت اجازۀ اقامت را به عنوان یک عضو خانوادۀ یک تبعۀ EU/EES بدست آورده باشید.
 • در برنامۀ jobb- och utvecklingsgarantin سهم بگیرید
 • به زندان محکوم گردیده باشید و با حضور شما در خارج از زندان موافقت صورت گرفته باشد یا هم به شکل مشروط آزاد ساخته شده باشید ولی یک سال از prövotiden یا “دورۀ آزمایشی” را تکمیل نکرده باشید.

این چنین عمل میکند

اگر یکی از این شرایط را تکمیل نمایید و بخواهید با nystartsjobb(شغل برای آغاز جدید)استخدام شوید،این گونه عمل میکنید:

 • از طریق تماس ها شخصی خود و یا هم از طریق ما یک کارفرما را یافت کنید که بخواهد شما را استخدام نماید،
 • از کارفرما بخواهید تا برای ما یک تقاضانامه بفرستد.

Nystartsjobb - زمانی که شما افرادی را استخدام می نمایید که برای یک مدت زیاد بیکار بوده اند

 • اوقاتی را که از زندگی کاری دور بوده اید با تکمیل نمودن فورم ”Arbetssökandes sammanställning inför nystartsjobb” جمعبندی نمایید. با تصدیق های احتمالی به طور مثال از Försäkringskassan تکمیل نمایید.

فورم: Arbetssökandes sammanställning inför nystartsjobb

بعد از آن که ما تقاضانامۀ کارفرما را بدست آوردیم مواد گردآورده شده و تصدیق های احتمالی را به ما تحویل بدهید.

 • اگر یک فرد تازه وارد به سویدن هستید نیازمند داشتن حکم ادارۀ امور مهاجرت در مورد اجازۀ اقامت و یا کارت اقامت میباشید.

 • در این مورد که آیا کارفرما میتواند شما را با “کار آغاز جدید” استخدام نماید،ما تصمیم میگیریم.

معاش

شما حق داشتن حقوقی را دارید که در قرارداد جمعی کارفرما وجود دارد. اگر کارفرما قرارداد جمعی ندارد شما در هر صورت بایستی حقوقی را داشته باشید که معادل حقوق قرارداد جمعی است.

محافظت استخدام

یک استخدامی با آغاز کار جدید شامل قانون حفاظت از استخدامیان است ، LAS. اگر کارفرما قرارداد جمعی دارد بعضی از قسمتهای قانون حفاظت از استخدامیان با توافق میتواند حذف شود.

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.