برنامھ ریزی

زمانی کھ نزد ما ثبت نام نمودید،گام بعدی طرح یک برنامھ در مشارکت با ما میباشد.این برنامھ بھ منظور دسترسی شما در زودترین زمان ممکن بھ کار یا تحصیل طرح میشود.

شما و مشاور تان در ادارۀ کاریابی روی مناسب ترین فعالیت ھا برای شما، با ھم بھ توافق میرسید. این بھ طور مثال میتواند ارتباط و یا ھم آموزش زبان سویدنی. سپس این cv نوشتن یک ، webbinar بگیرد بھ سھمیگری تان در “کنفرانس از طریق انترنیت” یا شما خود ھستید کھ مواظب میباشید تا این برنامھ را برقرار نگھداشتھ و برای رسیدن بھ اھداف تان،ابتکار عمل را در دست میگیرید.

از طریق Mina sidor مراقب برنامھ ریزی ھای خود باشید

بید. در Mina sidor زمانی کھ توسط کارت شناسایی الکترونیک وارد سیستم شدید، میتوانید برنامھ ریزی ھای خود را در زیر اینجا میتوانید فعالیت ھای تان را مرور کنید ھم آنھایی را کھ انجام داده اید و ھم آنھایی کھ در گام بعدی برای تان قرار دارد.

اگر کمپیوتر یا کارت شناسایی الکترونیک e-legitimation ندارید

اگر شما دارای کمپیوتر شخصی و یا تیلفون ھوشیار نیستید میتوانید نزد ما مراجعھ نموده و از یکی از کمپیوتر ھای ما استفاده نمائید.

اگر شما کارت شناسایی الکترونیک ندارید میتوانید برنامھ ریزی ھای خود را از طریق مشاور تان در ادارۀ کاریابی روی کاغذ چاپ کنید.