زمانی که شما کار تان را از دست میدهید

شما مجبور نیستید به یکی از دفاتر ما بروید. اولین روز بیکار خود را در ویب سایت با شناسه الکترونیکی خود ثبت کنید. جلسه برای صحبت و برنامه ریزی رزرو نماید، و از صندوق بیمه بیکاران مستقیما درخواست کمک نماید.

ثبت نام نمودن این چنین صورت میگیرد

در نخستین روزی که کار تان را از دست داده اید ثبت نام نمایید

مهم است تا در آخرین فرصت در نخستین روزی که کار تان را از دست میدهید، نزد ما ثبت نام نمایید. . در آن صورت (صندوق بیمۀ بیکاری) خواهد توانست در مورد حق شما برای دریافت پول، از همان روز نخست بیکاری تان، تصمیم بگیرد.

در صورتی که شما در نخستین روزی که بیکار میشوید نزد ما ثبت نام نمایید و به طور فعال جویای کار باشید، در آن صورت یک ادارۀ دیگر یا کمون میتواند در مورد حق شما برای دریافت پول تصمیم بگیرد. Försäkringskassan (صندوق بیمۀ اجتماعی) میتواند به طور مثال در مورد "درآمد اساسی معاش مریضی" یا SGI تصمیم بگیرد.

همه معلوماتی را که دارید ارائه نمایید. ما هر قدر بیشتر بدانیم به همان اندازه زودتر میتوانیم شما را کمک نماییم.

این چنین ثبت نام می نمایید

 

 • با کارت شناسایی الکترونیک خود (مثلاَ mobilt bank-id) وارد سیستم شوید.
 • اگر در ویب سایت se دارای کدام حساب کاربری نمی باشید باید در گام نخست اطلاعات در مورد خود را ارائه نموده و برای تان یک حساب کاربری بسازید.
 • زمانی که یک حساب کاربری ساختید و توسط کارت شناسایی الکترونیک خود وارد سیستم شدید میتوانید به ثبت نام نمودن تان به عنوان یک شخص بیکار (جویا کار) آغاز کنید.
 • شما به طور مثال در مورد تحصیلات، کار های قبلی،مهارت های تان،این که چه نوع کار ها را جستجو میکنید و دیگر موارد معلومات ارایه خواهید کرد. با گردهمآوری شهادتنامه ها، مدارک تحصیلی، تصدیق ها،کارنامک یا CV و غیره خود را آماده سازید.
 • سرانجام شما برای نخستن ملاقات تان با ما وقت خواهید گرفت.

ثبت نام نمایید

با صندوق بیمۀ بیکاری(a-kassa) خود تماس بگیرید

بیمۀ بیکاری (a-kassa) پولی است که شما در زمانی بیکاری میتوانید آن را بدست بیآورید. اینکه چه مقدار پول را بدست خواهید آورد بستگی دارد از جمله به این که در گذشته چقدر کار کرده اید و یا هم اگر عضو صندوق بیمۀ بیکاری باشید.

با صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa) خود تماس گرفته و برای تعویض پولی تقاضا نمایید. ساده ترین شکل انجام دادن این کار از طریق داخل شدن به ویب سایت صندوق بیمۀ بیکاری a-kassa تان میباشد.

اگر شما عضو کدام صندوق بیمۀ بیکاری نمی باشید باز هم امکان بدست آوردن برخی از تعویض های پولی را دارا میباشید.

صندوق بیمۀ بیکاری A-kassa

برای ملاقات با ما خود را آماده سازید

مقدم بر نخستین جلسه مهم است تا خود را آماده ساخته و برنامه ریزی کنید. در آن صورت نخستین جلسۀ ما بیشتر موثر خواهد بود. به طور مثال شما میتوانید:

 • کارنامک یا cv خود را مرور نموده و آن را به روز سازید
 • پارچه تحصیلی و مدرک خود را آماده نماید
 • در مورد این که با چه میخواهید کار کنید، فکر نمایید.

مقدم بر نخستین ملاقات

در این جلسه چه اتفاق می افتد؟

در نخستین ملاقات تان با ما، شما و یک مشاور در ادارۀ کاریابی از جمله موارد ذیل را مرور میکنید:

 • توانایی های شما
 • چه نوع کار ها را جستجو میکنید
 • بازارکار چگونه به نظر میرسد
 • کدام نوع حمایت را میتوانید از ما بدست بیآورید
 • برای رسیدن به اهداف تان چگونه باید عمل کنید؟

سوال ها و جواب ها

چگونه میتوانم یک جلسه با شما را لغو کنم و یا برای یک جلسه دوباره وقت بگیرم؟

شما میتوانید جلسۀ تان با Arbetsförmedlingen (ادارۀ کاریابی) را لغو کنید و یا برای آن دوباره وقت بگیرید. این کار را میتوانید با تماس گرفتن با ما از طریق تیلفون یا Chatt(گفتگوی انترنیتی) انجام بدهید. شما همچنان میتوانید به یک دفتر ادارۀ کاریابی که دارای kundtorg "دفتر پذیرش" باشد نیز مراجعه نمایید.

به یاد داشته باشید که قبل از جلسه در یک زمان مناسب تماس بگیرید!

با ما تماس بگیرید

آیا میتوانم بدون کارت شناسایی الکترونیک ثبت نام نمایم؟

اگر کارت شناسایی الکترونیک ندارید میتوانید از طریق ویب سایت ثبت نام نمایید. در آن صورت شما با استفاده از اسم کاربر و رمزورودی به ویب سایت داخل میشوید. سپس برای این که به عنوان یک فرد جویای کار ثبت نام نمایید باید نزد ما مراجعه کنید. شما نمی توانید برای این ملاقات تان از قبل وقت بگیرید. نخستین روز ثبت نام تان از همان روزی شمار میشود که شما شخصا نزد ما مراجعه میکنید.

بعد از این که اطلاعات در مورد خود را از طریق ویب سایت ما فرستادید باید در جریان 14 روز نزد ما مراجعه کنید. اگر این کار را انجام ندهید اطلاعات در مورد شما به صورت اتومات از سیستم پاک میشود.

ایجاد یک حساب کاربری

آیا من میتوانم قبل از نخستین روزم به عنوان یک فرد بیکار، ثبت نام نمایم؟

بلی. مگر در این صورت شما باید در روز اول بیکاری تان نزد ما بیایید، برای اینکه شما تعویض پولی از صندوق بیکاریa-kassan ، را از دست ندهید.

با ما تماس بگیرید

چگونه میتوانم از بیکاری به a-kassan (صندوق بیمۀ بیکاری) اطلاع بدهم؟

زمانی که در ویب سایت ما توسط (کارت شناسایی الکترونیک) ثبت نام می نمایید، همچنان بیان میدارید که تصمیم دارید تا a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) نیز تقاضا نمایید. سپس از ویب سایت a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) تان بازدید نمایید تا اطلاعاتی که آنها نیاز دارند را ارائه نمایید.

اگر شما از قبل ثبت نام هستید و برای دریافت a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) نیز تقاضا نموده اید، اما مثلاَ به دلیل این که برای مدتی کار نموده و یا مریض بوده اید و در این روند وقفه رُخ داده است، در این صورت نیاز دارید با ما از طریق تیلفون یا chatt (گفتگوی انترنیتی) تماس بگیرید. سپس ما در این مورد که شما باردیگر جویا کار هستید به a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) تان اطلاع میدهیم. شما همچنان میتوانید به یک دفتر ادارۀ کاریابی که دارای kundtorg "دفتر پذیرش" باشد، نیز مراجعه نمایید.

با ما تماس بگیرید

درآمد ابتدایی معاش مریضی یا SGI چیست؟

درآمد ابتدایی معاش مریضی شما به طور مثال روی مقدار معاش مرخصی والدین و معاش مریضی تان تاثیر میگذارد. این صندوق بیمۀ همگانی (Försäkringskassan) است که SGI شما را محاسبه میکند. در صورت داشتن سوال در ارتباط به SGI با صندوق بیمۀ همگانی تماس بیگیرید.

صندوق بیمۀ همگانی (Försäkringskassan)

زمانی که “غرامت خاتمۀ خدمت” یا avgångsvederlag را بدست بیآورم چه واقع میشود؟

اگر شما قبل از این که به یک کار جدید آغاز نمایید “غرامت خاتمۀ خدمت” را بدست بیآورید، ضرورت دارید تا به عنوان یک فرد جویای کار نزد ما ثبت نام نمایید. به خاطر داشته باشید که در آخرین فرصت در نخستین روزی که کار تان را از دست میدهید، ثبت نام کنید. در غیر آن این خطر وجود دارد که SGI یا “درآمد ابتدایی معاش مریضی” تان را نزد صندوق بیمۀ همگانی از دست بدهید.

زمانی که “غرامت خاتمۀ خدمت” را بدست میآورید نمی توانید از صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa) پول دریافت کنید. با صندوق بیمۀ بیکاری خود در تماس شوید تا آنها محاسبه نمایند که “غرامت خاتمۀ خدمت” شما معادل چه مقدار زمان در حالت استخدام میگردد. زمانی که “غرامت خاتمۀ خدمت” به پایان رسید شما امکان بدست آوردن پول از صندوق بیمۀ بیکاری را بدست میآورید.

زمانی که به من هشدار داده میشود و یا از کار اخراج میگردم چه چیزی را باید در نظر داشته باشم؟

نزد ما ثبت نام کنید تا برای یافتن کار کمک دریافت نمایید. به منظور دانستن امکان بدست آوردن حمایت و این که به کدام اداره باید مراجعه نمایید،با اتحادیۀ صنفی تان نیز در تماس شوید. معمولاَ ادارۀ کاریابی، سازمانی های امنیتی (trygghetsorganisationerna) و کارفرما ها برای ارائه حمایت خوب به شما با هم همکاری میکنند.

چگونه میتوانم ببینم آیا من ثبت نام نموده ام؟

اگر مطمئن نیستید که آیا ثبت نام شده اید و یا نه، میتوانید به کمک کارت شناسایی الکترونیک تان وارد سیستم شده و در Mina sidor این موضوع را بررسی نمایید. در صورتی که در "ادارۀ کاریابی" ثبت نام باشید این موضوع در "Min inskrivning" در زیر اسم تان قرار دارد. اگر در زیر اسم تان نوشته شده باشد "Skriv in dig" یا "اسم تان را ثبت کنید" به این معنی است که شما ثبت نام نشده اید.

چگونه میتوانم در مورد ثبت نام بودن خود، تصدیق بدست بیآورم؟

شما میتوانید خود یک تصدیق را چاپ نمایید که نزد ما ثبت نام هستید. با کارت شناسایی الکترونیک تان وارد (Mina sidor) گردیده به "Visa/ändra mina uppgifter" بروید. با انتخاب نمودن "Dokument och intyg" میتوانید این تصدیق را به شک PDF برای چاپ یا هم ارائه، بدست بیآورید.

در هنگام ثبت نام نمودن، در این مورد که عضو کدام a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) می باشم، چیزی ننوشته ام. اکنون چه کاری را باید انجام بدهم؟

اگر از طریق ویب سایت ما ثبت نام نموده اید و در هنگام ثبت نام نمودن اظهار نکرده اید که از (صندوق بیمۀ بیکاری) پول تقاضا خواهید کرد، به ما زنگ بزنید ما میتوانیم به (صندوق بیمۀ بیکاری) شما در این مورد اطلاع بدهیم. در مقابل اگر ثبت نام تان از طریق مراجعه به نزد ما صورت گرفته است، در آن صورت باید بار دیگر نزد ما مراجعه نمایید تا ما بتوانیم به (صندوق بیمۀ بیکاری) اطلاع بدهیم. درخواست شما برای پول از (صندوق بیمۀ بیکاری) از همان روزی اعتبار دارد که شما به ما زنگ میزنید یا تماس میگیرید و میتوانید هویت تان را مشخص بسازید.