مقدم بر نخستین ملاقات

قبل از ملاقات اولی ما، خود را تا حد امکان آماده نمایید. این باعث این میشود که شما احساس مصونیت نموده، ملاقات ما زیادتر مثمر شده و شما میتوانید راه به سوی کار را زودتر پیدا نمایید. اینجا به شما مشوره داده میشود که به چه شکل خود را به ملاقات آماده نمایید.

کارنامک (cv) ،شهادتنامه یا کارنامۀ تحصیلی، گواهی یا تصدیق

کارنامک (cv) خود را دوباره از نظر گذشتانده و آن را به روز سازید. شهادتنامه یا کارنامۀ تحصیلی، تصدیق و دیگر اسنادی را که تجارب تان را تایید میکند، گردآوری نمایید. همچنان تصدیق احتمالی داکتر که میتواند مرتبط باشد را نیز گردآوری کنید. به طور مثال اگر معیوبیتی دارید که امکانات تان برای جستجو کار و یا اجرا برخی وظایف کاری را محدود میسازد.

صندوق بیمۀ بیکاری A-kassa

تعویض پولی از صندوق بیمۀ بیکاری یا (a-kassa) پولی است که شما زمانی که بیکار هستید و نزد ما ثبت نام میباشید میتوانید آن را بدست بیآورید. بررسی نمایید اگر عضویت کدام صندوق بیمۀ بیکاری a-kassa را دارا باشید. اگر در مورد عضویت تان و یا کدام مورد دیگر سوال دارید با a-kassa یا صندوق بیمۀ بیکاری خود تماس بگیرید.

در اینجا میتوانید در مورد مقرراتی که اعتبار دارد و همچنان چگونگی تقاضا نمودن پول، بخوانید. لطفا قبل از جلسه معلومات را خوانده و اگر سوال های دارید آنها را یاداشت نموده با خود به جلسه بیآورید.

تعویض پولی از صندوق بیمۀ بیکاری a-kassa

اگر عضو کدام صندوق بیمۀ بیکاری نمی باشید،لازمی بودن تقاضا برای عضویت را بررسی کنید. معلومات بیشتر در این مورد که به طور مثال کدام a-kassa برای تان مناسب میباشد را میتوانید در ویب سایت های Hej a-kassa و Sveriges a-kassor دریافت نمایید.

Sveriges a-kassor

Hej a-kassa

از همین حالا به برنامه ریزی آغاز نمایید

روی این موضوع بیاندیشید که با چه میخواهید کار کنید و کدام نوع کار ها را فکر میکنید میتوانید مستقیما جستجو کنید؟ آیا نیازمند تکمیل تحصیلات و یا تجارب تان هستید؟ روی اهداف تان و چگونگی مسیر دست یابی به یک کار تعمق نمایید. افکار تان را در مورد مرحلۀ بعدی یاداشت نموده و آنها را در ملاقات با ما با خود بیآورید. به سوال های که برای ما دارید بیاندیشید و آنها را یاداشت نمایید.

آیا میخواهید مستقیما گام بعدی را بردارید؟ در اینجا سه راهنمایی وجود دارد:

یک جلسۀ استخدامی را که برای تان مناسب باشد جستجو کنید

به Platsbanken رفته و ببینید اگر کار های مناسب را یافته بتوانید

به جستجوی کار آغاز نمایید از راهنمایی ها و مشورت های ما استفاده کنید

در ملاقات چه اتفاق می افتد؟

در نخستین ملاقات تان با ما، شما و یک مشاور در ادارۀ کاریابی از جمله موارد ذیل را مرور میکنید:

  • توانایی های شما
  • چه نوع کار ها را جستجو میکنید
  • بازارکار چگونه به نظر میرسد
  • کدام نوع حمایت را میتوانید از ما بدست بیآورید
  • برای رسیدن به اهداف تان چگونه باید عمل کنید؟

آیا همه اطلاعات را بدست آورده اید؟

لطفا اطلاعاتی را که در هنگام ثبت نام نمودن نزد ما ثبت نمودید، مرور نمایید. آیا همه اطلاعات را گنجانیده اید یا ممکن تحصیلات، کار قبلی یا کدام مهارتی را که دارید و میخواهید آن را ذکر نمایید فرآموش کرده اید؟ قبل از ملااقت با ما معلومات تان را تکمیل نمایید تا باشد جلسۀ ما هر چه بیشتر موثر بوده و ما بتوانیم کمک درست را زودتر به شما ارائه نماییم.

سوابق حرفه ای و تحصیلی تان را تکمیل نمایید

برنامھ ریزی

زمانی کھ نزد ما ثبت نام نمودید،گام بعدی طرح یک برنامھ در مشارکت با ما میباشد.این برنامھ بھ منظور دسترسی شما در زودترین زمان ممکن بھ کار یا تحصیل طرح میشود.

شما و مشاور تان در ادارۀ کاریابی روی مناسب ترین فعالیت ھا برای شما، با ھم بھ توافق میرسید. این بھ طور مثال میتواند ارتباط و یا ھم آموزش زبان سویدنی. سپس این cv نوشتن یک ، webbinar بگیرد بھ سھمیگری تان در “کنفرانس از طریق انترنیت” یا شما خود ھستید کھ مواظب میباشید تا این برنامھ را برقرار نگھداشتھ و برای رسیدن بھ اھداف تان،ابتکار عمل را در دست میگیرید.

از طریق Mina sidor مراقب برنامھ ریزی ھای خود باشید

بید. در Mina sidor زمانی کھ توسط کارت شناسایی الکترونیک وارد سیستم شدید، میتوانید برنامھ ریزی ھای خود را در زیر اینجا میتوانید فعالیت ھای تان را مرور کنید ھم آنھایی را کھ انجام داده اید و ھم آنھایی کھ در گام بعدی برای تان قرار دارد.

اگر کمپیوتر یا کارت شناسایی الکترونیک e-legitimation ندارید

اگر شما دارای کمپیوتر شخصی و یا تیلفون ھوشیار نیستید میتوانید نزد ما مراجعھ نموده و از یکی از کمپیوتر ھای ما استفاده نمائید.

اگر شما کارت شناسایی الکترونیک ندارید میتوانید برنامھ ریزی ھای خود را از طریق مشاور تان در ادارۀ کاریابی روی کاغذ چاپ کنید.

در (Mina sidor) یک نمایه شرح حال را بسازید

آیا میخواهید کارفرما اجازه داشته تا شما را بیابد؟ یک نمایه/شرح حال تان را در Mina sidor ساخته و خود را در معرض دید تقریبا 5000 کارفرما قرار بدهید. آنهایی که هر ماه برای جستجوی افراد مناسب نزد ما مراجعه می نمایند و با کارفرما های که افراد دارای مهارت های مانند شما را جستجو میکنند مطابقت دارند.

نمایه)شرح حال( من