ھشدار یا از دست دادن تعویض پولی از صندوق بیمۀ ھمگانی

بھ طور مثال ھرگاه شما بھ شکل فعالانھ کار جستجو نکنید یا از گزارشدھی فعالیت ھای تان اجتناب ورزید،میتوانید یک ھشدار را بدست بیآورید. اگر این موضوع چندین بار تکرار شود،ممکن شما تعویض پولی تان را از صندوق بیمۀ ھمگانی از دست بدھید.

اگر شما یک ھشدار یا تصمیم در مورد کاھش تعویض پولی را بدست آورده اید،چھ باید بکنید؟

شما در گام نخست یک تصمیم ابتدایی را از ما بدست میآورید. قبل از این که ما تصمیم نهایی را اتخاذ کنیم شما فرصت دارید تا در زمینه اظهار نظر نمایید. این کار را میتوانید توسط فورمۀ “پاسخ به برقراری ارتباط” یا "Svar på kommunicering" که آن را همراه با تصمیم ابتدایی ما بدست میآورید انجام بدهید. فورمه را خانه پُری نموده و به آدرسی که در آن نوشته شده است بفرستید.

فورمھ: “پاسخ بھ برقراری ارتباط” یا Svar på kommunicering

اگر شما از تصمیم نهایی رضایت ندارید میتوانیداز ما تقاضای تجدید نظر را نمایید. فورمۀ “تقاضا برای تجدید نظر” یا ”Begäran om omprövning” را خانۀ پُری نموده به ما بفرستید.

فورمھ: تقاضا برای تجدید نظر Begäran om omprövning

اگر در جستجوی کار اھمال ورزی کنید

اگر شما آن طوری عمل نکنید کھ ما روی آن بھ توافق رسیده ایم، در آن صورت شما در روند کاریابی خود اغفال ورزی میکنید.

این میتواند منجر بھ دریافت ھشدار یا کاھش تعویض پولی از صندوق بیمۀ ھمگانی گردد

در صورتی کھ شما

 • جھت طرح یک برنامھ برای خود در مشارکت با ما ھمکاری نکنید
 • گرازش فعالیت ھای تان را در زمان مناسب بھ ما تحویل ندھید
 • توافقات در مورد مراجعھ نزد ما و تماس با ما را تعقیب نکنید
 • در یک کار یا فعالیت سھم نگیرید
 • آن طوری کھ ما راھنمایی نموده ایم،کار یا آموزش را جستجو نکنید
 • بھ طور فعالانھ کار جستجو نکنید.

اگر شما در جستجوی کار اغفال ورزی کنید،مواردی ذیل پیش میآید

 • بار نخست: شما یک ھشدار را بدست میآورید.
 • بار دوم: 1 روز بدون پول.
 • بار سوم: 5 روز بدون پول
 • بار چھارم 10 روز بدون پول
 • بار پنجم و ھمھ دفعات بعدی: 45 روز بدون پول. اگر تعویض پولی شما بر اساس “تعویض پولی برای بیکاری” بنا یافتھ است، بعد از 45 روز با مبلغ 223 کرون برای ھر روز کاھش می یابد.

اگر شما بیکاری تان را تمدید کنید

اگر شما بھ یک کار،پراکتیک، یک برنامۀ دیگر و یا یک اقدام جواب رد بدھید،باعث تمدید بیکاری تان میگردید.

این میتواند منجر بھ دریافت ھشدار یا کاھش تعویض پولی از صندوق بیمۀ ھمگانی گردد

در صورتی کھ شما

 • بھ یک کار مناسبی کھ بھ شما ارایھ شده است جواب رد بدھید
 • بھ آن آموزشی جواب رد بدھید کھ ما شما را برای تقاضا نمودن آن راھنمایی نموده ایم و شما در آن پذیرفتھ شده اید.
 • آگاھانھ مانع استخدام شدن شوید
 • بھ اقدامات و فعالیت ھای جواب رد بدھید.

اگر شما دوران بیکاری تان را تمدید کنید، مواردی ذیل اتفاق می افتد

 • بار اول: 5 روز بدون پول
 • بار دوم: 10 روز بدون پول
 • بار سوم: 45 روز بدون پول.
 • بار چھارم و ھمھ دفعات بعدی: 45 روز بدون پول. اگر تعویض پولی شما بر اساس تعویض پولی برای بیکاری بنا یافتھ است، بعد از 45 روز بھ مبلغ 223 کرون برای ھر روز کاھش می یابد.

اگر شما باعث بیکاری خود شوید

اگر شما کار را ترک کنید در آن صورت شما خود مسبب بیکاری تان میگردید.

این میتواند منجر بھ دریافت ھشدار یا کاھش تعویض پولی از صندوق بیمۀ ھمگانی گردد

در صورتی کھ شما

 • بدون دلیل موجھ کار خود را ترک بگویید
 • بھ شکلی رفتار نمایید کھ باعث اخراج شما شود.

اگر شما خود باعث بیکاری تان شوید، مواردی ذیل اتفاق می افتد

 • بار نخست و بار دوم: 45 روز بدون پول.
 • بار سوم و ھمھ دفعات بعدی: 45 روز بدون پول. اگر تعویض پولی شما بر اساس تعویض پولی برای بیکاری بنا یافتھ است، بعد از 45 روز بھ مبلغ 223 کرون برای ھر روز کاھش می یابد.

اگر شما قصداَ اطلاعات نادرست را ارائه نمایید

صندوق بمیۀ ھمگانی یا Försäkringskassan میتواند در مورد عدم پرداخت پول بھ شما برای یک مدت دراز تصمیم بگیرد. این شامل مواردی میشود کھ شما بھ شکل آگاھانھ و یا ھم بھ دلیل غفلت و سھل انگاری بزرگ، اطلاعات نادرست و یا ھم گمراه کننده را در جھت تلاش برای بدست آوردن مقدار بیشتری پول از آنچھ شما مستحق میشوید، تحویل صندوق بیمۀ ھمگانی نمایید.