برای شما که داری یک برنامه برای استقرار و جابجایی میباشید

برای شما که قبل از تاریخ اول جنوری سال 2018 نزد ما ثبت نام نموده اید و دااری یک برنامۀ جاری استقرار و جابجایی میباشید، موارد ذیل اعتبار دارد.

اگر شما مریض شوید

گزارش دهی ماهانه

چه کسی دارای یک برنامۀ استقرار و جابجایی میباشد؟

شما که بین 18 تا 64 سال عمر دارید و به عنوان یک پناهنده،فردی نیازمند حمایت و یا هم به عنوان اقارب افراد فوق، اجازه اقامت را دریافت نموده اید، و

  • قبل از اول جنوری 2018 نزد ما ثبت نام کرده اید
  • تصمیم/حکم را در مورد برنامۀ استقرار و جابجایی بدست آورده اید
  • تصمیم/حکم را در مورد برنامۀ استقرار و جابجایی بدست آورده اید

پلان یا طرح استقرار و جابجایی چیست؟

برنامۀ استقرار و جابجایی شما در برگیرندۀ فعالیت های مختلفی است که شما را در یافتن کار و یا تحصیل کمک خواهد کرد. برنامۀ استقرار و جابجایی را ما در مشارکت با هم طرح نموده و این برنامه مبتنی میباشد بر شرایط، تجارب و علاقمندی های تان. در اکثر موارد شامل تحصیل زبان سویدنی، آشنایی با اجتماع و کارآموزی پرکتیک میباشد.

چطور میتوانم امرار معیشت کنم؟

  • در جریان مدتی که ما برنامۀ استقرار و جایجایی را طرح میکنیم شما مبلغ 231 کرون را برای هر روز، پنج روز در هفته، بدست میآورید.
  • زمانی که شما در فعالیت های شامل در برنامۀ استقرار و جابجایی خود سهم میگیرد، میتوانید تا 308 کرون را برای هر روز، پنج روز در هفته، بدست آورید.
  • اگر شما بدون کدام دلیل معتبر در فعالیت های برنامۀ استقرار و جابجایی اشتراک نمی کنید، پولی کمتری را بدست میآورید. به همین دلیل مهم است تا شما حتی در همان روز اول مریضی خود و یا روز اولی که برای مراقبت از یک کودک مریض در خانه باقی میمانید، به ما اطلاع بدهید.
  • برنامۀ استقرار و جابجایی توسط صندوق بمیۀ همگانی Försäkringskassan تامین مالی میشود.

این ادارۀ کاریابی است که در مورد تعویض پولی برای جاگزینی و مراقبت یا Etableringsersättning برای شما که دارای یک برنامه استقرار و جابجایی میباشید، تصمیم گرفته محاسبه میکند که مستحق چه مقدار پول میگردید.

شما همچنان میتوانید مستحق دریافت )کمک های(اضافی نیز گردید:

  • اگر شما دارای فرزند میباشید میتوانید مستحق دریافت “ضمیمۀ استقرار و جایجایی” یا Etableringstillägg گردید.
  • اگر شما مجرد هستید میتوانید مستحق دریافت “تعویض پولی برای مسکن” یا Bostadsersättning شوید.

این “صندوق بیمۀ همگانی” است که در مورد “ضمیمۀ استقرار و جایجایی” یا Etableringstillägg و “تعویض پولی برای مسکن” یا Bostadsersättning تصمیم گرفته و محاسبه میکند که شما مستحق چه مقدار پول میگردید. شما میتوانید در ویب سایت Försäkringskassa در مورد کمک های پولی که برای شما مناسب میباشد، بیشتر بخوانید.

تقویض پولی برای جاگزینی و استقرار Försäkringskassan

اگر شما مریض شوید

اگر شما مریض میشوید و نمیتوانید در فعالیت های برنامه ریزی شده تان سهم بگیرید، در آن صورت مهم است تا شما در روز اول مریضی تان به ما اطلاع بدهید. در غیر آن شما میتوانید تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار یا Etableringsersättning را از دست بدهید. اگر شما به دلیل مراقبت از یک کودک مریض نیاز دارید به خانه باقی بمانید نیز عین مقررات اعتبار دارد. در نخستین روز مریضی، در ویب سایت ما اطلاع رسانی کنید.

غیرحاضری غیبت را گزارش دهید

گزارش دهی ماهانه

شما باید هر ماه گزارش بدهید اگر غیر حاضر بوده اید و یا اگر در جریان همان ماه کدام تعویض دیگری پولی را بدست آورده باشید. این یک شرط است برای تان در جهت دریافت تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار. شما گزارش ماهانه تان را در ویب سایت ما خانه پُری نموده و میفرستید.

ثبت گزارش ماهانه