گزارشدهی از فعالیت ها

شما باید هر ماه یک گزارش از فعالیت ها را تحویل بدهید. این کار از آن جهت مهم است تا شما بتوانید در راه دستیابی به کار و یا آموزش،کمک درست را بدست بیآورید و بتوانید از a-kassan صندوق بیمۀ بیکاری یا Försäkringskassan ,صندوق بیمۀ همگانی, پول بدست بیآورید. شما باید گزارش فعالیت های تان را در زودترین فرصت به تاریخ اول و در آخرین فرصت به تاریخ چهاردهم هر ماه بفرستید.

گزارشدهی از فعالیت ها این چنین صورت میگیرد

کی باید گزارش بدهد؟

شما که بیکار بوده و نزد ما ثبت نام میباشید باید گزارش بدهید که چه فعالیت ها را انجام داده و کدام کار ها را تقاضا نموده اید. به خاطر داشته باشید اگر شما به طور مثال (پراکتیک) یا کارآموزی را انجام میدهید نیز باید گزارش بدهید.

این ها را باید گزارش بدهید

شما باید گزارش بدهید که کدام کار ها را جستجو نموده اید و کدام فعالیت های دیگر را برای دستیابی به یک کار انجام داده اید. شما باید فعالیت های که شامل برنامه ریزی تان میگردد و همچنان دیگر فعالیت های مرتبط را نیز در گزارش تان بگنجانید. در اینجا چند مثال از آنچه که میتواند شامل گزارش فعالیت های تان باشد،وجود دارد:

  • کار ها و یا تحصیلات را که تقاضا نموده اید
  • مصاحبه های کاری و مصاحبه های استخدامی را که انجام داده اید
  • (پراکتیک) کارآموزی را که تقاضا نموده و یا آنرا انجام داده اید
  • کورس آموزش حرفه ای و افزایش مهارت
  • سویدنی برای مهاجران (sfi) (اس اف ای)

این چنین گزارش میدهید

ساده ترین شکل گزارشدهی فعالیت های تان از طریق ویب سایت ما یا هم (اپ) Mina sidor میباشد. برای این که بتوانید این کار را انجام بدهید باید توسط کارت شناسایی الکترونیک(به طور مثال ,mobilt bank-id ,وارد سیستم شوید. زمانی که وارد سیستم شدید، میتوانید:

  • فعالیت ها را به شکل متداوم اضافه نمایید تا هیچ فعالیتی را فرآموش نکنید
  • گزارش تان را بفرستید
  • گزارش های را که قبلاَ تحویل داده اید،ببینید.

اگر شما کمپیوتر و یا e-legitimation (کارت شناسایی الکترونیک) ندارید

  • اگر شما از خود دارای کمپیوتر یا تیلفون هوشمند نمیباشید، میتوانید نزد ما مراجعه و از یکی از کمپیوتر های ما استفاده نمایید.
  • اگر دارای e-legitimation(کارت شناسایی الکترونیک)نمیباشید میتوانید گزارش تان را در یک فورم کاغذی بنویسید. این فورم را میتوانید از یکی از دفاتر ما بدست بیآورید.

به خاطر داشته باشید که شما نمی توانید از طریق تیلفون و یا ایمیل از فعالیت های تان گزارش بدهید.

e-legitimation (کارت شناسایی الکترونیک) را این چنین تدارک می بینید

چه زمانی باید گزارش را بفرستید؟

شما بعد از ختم هر ماه گزارش فعالیت ها را به ما میفرستید. شما باید گزارش فعالیت های تان را در زودترین فرصت به تاریخ اول و در آخرین فرصت به تاریخ چهاردهم هر ماه بفرستید.

مثال: گزارش فعالیت های تان برای ماۀ جنوری را باید بین تاریخ های 1 و 14 فبروری بفرستید.

زمانی که ما گزارش تان را بررسی نمودیم، میتوانید آن را در Mina sidor ببینید.