کمک و تعويض پولی

وقتیکه شما بیکار شدید

روز اول بیکاری خود را نزد ما ثبت کنید، شما این کار را این قسم میکنید.

تعویذ پولی از طرف صندوق بیمه بیکاریa-kassa

تعویذ پولی وقتیکه شما بیکار هستید، شرایط، شما چه قسم درخواست مینمایید.

راپور فعالیتها را ارسال نمایید

راپور فعالیتهای خود را ارسال نمایید، شما این کار را این قسم میکنید.

حمایت A-Ö

کورس آموزش حرفه ای و افزایش مهارت،شغل آغازجدید،حمایت، مطابقت و کارآموزی(پرکتیک).

اشتراک ورزیدن در پروگرام

تضمین کار و پیشرفت، جاگزینی و استقرار، تعویض پولی، از غیرحاضری خود اطلاع بدهید.

کاهش توانمندی کاری

لوازم کمکی، کمک اقتصادی، کمک به فرد.

قبل از ملاقات اولی

به این طریق شما خود را آماده میسازید. سی.ویCV و پلانهای آینده خود را مرور نمایید.

پلانگذاری

فعالیتهای پلانگذاری شده خود را در صفحات منMina sidor تحت نظر داشته باشید.

تعویذ پولی برای مصارف سفر

تعویذ پولی برای مصارف سفر و مسکن در ارتباط مصاحبه کاری، را بدست آورید، شما به این قسم درخواستی آنرا میکنید.

اخطار یا صندوق بیمه بیکاری از دست رفته

در مورد شرایط، اخطار، تعویذ پولی کم شده.

برای شما که در رخصتی مریضی هستید

احیای مجدد از طریق اداره بیمه اجتماعیFörsäkringskassan ، کار جدید را امتحان نمایید.

فورمه ها

فورمه ها و تصدیق برای شما که بیکار هستید.