Yrkesintroduktionsanställning

بااستخدام مُعرف شغلی میتوانید یک حرفه را آموخته،تجربه کسب نموده و امکانات تان را برای دستیابی به یک کار بیشتر سازید.

چه

با یک yrkesintroduktionsanställning میتوانید در عین زمانی که کار میکنید و معاش دریافت می نمایید،یک حرفه را نیز بیآموزید. در جریان زمانی که کار میکنید توسط یک راهنما کمک دریافت می نمایید. حداقل 15 فیصد ساعات کاری تان متشکل است از آموزش یا راهنمایی. شخصی که شما را استخدام میکند یک کمک اقتصادی را برای معاش تان دریافت می نماید.

یک (استخدام مُعرف شغلی) میتواند استخدام دایمی و یا هم استخدام موقتی باشد. شما میتوانید(استخدام مُعرف شغلی)را حداقل برای 6 ماه و حداکثر تا 12 ماه بدست بیآورید..

برای کی

(استخدام مُعرف شغلی)برای افرادی میباشد که یا کمتر از 25 سال عمر داشته و برای یک مدت طولانی بیکار بوده اند و یا هم یک فرد تازه وارد به سویدن میباشند. شما ضرورت دارید تا به عنوان جویای کار نزد ما ثبت نام باشید. شما همچنان ضرورت دارید تا یکی از شرایط ذیل را تکمیل کنید:

  • شما 15-24 ساله بوده و فاقد تجربۀ مسلکی میباشید.
  • شما 15-24 ساله و بیکار بوده و حداقل برای 90 روز در جریان یک دورۀ چهار ماهه نزد ما به عنوان جویای کار ثبت نام باشید.
  • شما 25 سالگی را تکمیل نموده و از 12 ماه به این طرف،به شکل تمام وقت بیکار بوده باشید.
  • یک فرد تازه وارد بوده و در etableringsprogrammet سهم بگیرید و یا دارای یک etableringsplan باشید.
  • یک فرد تازه وارد بوده و در جریان 36 ماۀ اخیر اجارۀ اقامت و یا کارت اقامت را به عنوان یک عضو فامیل یک تبعۀ EU/EES بدست آورده باشید.

همچنان یکی از شرایط اینست که کارفرما دارای یک kollektivavtal علاوه بر yrkesintroduktionsavtal för branschen باشد.

این چنین عمل میکند

  • از طریق تماس های شخصی خود و یا هم از طریق ما یک کارفرما را بیآبید که شما را استخدام نماید.
  • بررسی نمایید تا اگر کارفرما دارای یک kollektivavtal بر علاوۀ yrkesintroduktionsavtal (یا یک hängavtal برای چنین موارد) برای همان ساحۀ شغلی باشد.
  • سپس شما در مشارکت با کارفرما یک برنامۀ عمل را طرح میکنید.
  • از کارفرما تقاضا نمایید تا برای ما یک تقاضانامه را همراه با برنامۀ عمل بفرستد. معلومات برای کارفرما و تقاضانامه را از اینجا میتوانید بدست بیآورید:

Yrkesintroduktion استخدام مُعرف ـ زمانی که شما یک شخص بدون تجربه را استخدام می نمایید

سپس این ما هستیم که تصمیم میگیریم اگر شما مستحق دریافت استخدام مٌعرف شغلی گردید. کارفرما مسئولیت دارد تا شما به کار آغاز نمایید و یک برنامۀ عمل که روی آن با هم به توافق رسیده اید را بدست بیآورید.

معاش

شما حداقل مستحق 75 فیصد آن معاش میگردید که در kollektivavtal یا قرارداد جمعی کارفرما درج میباشد. مقدار معاش تان تا حد زیاد بستگی دارد به این که چه مقدار از ساعات کار تان از راهنمایی و آموزش تشکیل شده است.

محافظت استخدام

کارفرما متعهد میگردد تا امتیازات استخدامی مطابق قرارداد جمعی را ارائه نماید.

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.

حمایت های بیشتر را بیابید