Yrkesinriktad utbildning på folkhögskola

شما که در برنامۀ ضمانت برای کار و پیشرفت یا در برنامۀ استقرار و جاگزینی سهم میگیرید میتوانید برای دستیابی به یک شغلی که در آن ساحۀ شغلی کمبود افراد متخصص وجورد دارد،در آموزشگاۀ بزرگسالان در یک کورس حرفه ای سهم بگیرید.

چه

یک کورس حرفه ای در آموزشگاۀ بزرگسالان امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش میدهد. این که کدام کورس های حرفه ای وجود دارد بستگی دارد به این که در کدام ساحات شغلی کمبود افراد متخصص موجود میباشد. این کورس ها در مشارکت میان ما و folkhögskolan (آموزشگاۀ بزرگسالان) تشکیل میگردد. این کورس دستیابی شما به کار را تضمین نمیکند ولی چانس تان را به حد زیاد بهبود میبخشد.

تنظیم این کورس ها متفاوت بوده ولی آنچه مشترک است اینست که بخش اعظم این کورس ها در برگیرندۀ کارآموزی زیاد میباشد. آموزشگاه های برگسالان با گروه های منسجم کوچک آموزشی کار و با یک طرز تفکر “میان رشته ای” کار میکند.

این کورس ها به شکل تمام وقت بوده و معمولاَ تقریباَ برای یک سال میباشند. طول این کورس ها متفاوت بوده، بین 6 تا 24 ماه میباشد.

برای کی

این مسایل مختلفی است که روی امکانات تان برای رفتن در یک کورس حرفه ای در آموزشگاۀ بزرگسالان تاثیر میگذارد. ما در کنار سایر موارد تحصیلات قبلی و تجارب شما،امکانات تان برای دستیابی به کار و همچنان چگونگی نیاز موجود در بازارکار را مد نظر میگیریم.

شما ضرورت دارید تا به عنوان جویای کار نزد ما ثبت نام باشید. شما همچنان ضرورت دارید تا یکی از شرایط ذیل را تکمیل کنید:

  • درjobb- och utvecklingsgarantin سهم میگیرید
  • درetableringsprogrammet سهم میگیرید.

این چنین عمل میکند

  • این ما هستیم که همراه با شما در مورد مفید بودن یک کورس حرفه ای در آموزشگاۀ بزرگسالان برای تان تصمیم میگیریم.
  • ما در این مورد که کدام کورس و کدام آموزشگاۀ بزرگسالان برای شما مطرح و مناسب میباشد بررسی میکنیم.
  • اینکه چگونه این کورس ها را تقاضا میکنید متفاوت میباشد. یک تقاضانامۀ تحریری همراه با یک مصاحبه معمول میباشد.

کمک اقتصادی

در جریان زمانی که شما در برنامۀ jobb- och utvecklingsgarantin یا در etableringsprogrammet سهم میگیرید، میتوانید کمک های اقتصادی دریافت نمایید. شما میتوانید تعویض پولی را به شکل aktivitetsstöd, utvecklingsersättning یا etableringsersättning بدست بیآورید. در جریان زمانی که شما در یک کورس آموزش حرفه ای در آموزشگاۀ بزرگسالان تحصیل میکنید،آن تعویض پولی را که در چهارچوب برنامۀ تان دارا میباشید،حفظ می کنید.

بیمه

زمانی که شما در یک کورس حرفه ای در آموزشگاۀ بزرگسالان سهم میگیرید، مشمول بیمۀ خسارات فردی ـ و بیمۀ عمری گروهی میگردید.

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.

حمایت های بیشتر را بیابید