تعلیمات اجباری - برای شما که سواد ندارید

تعلیمات اجباری به برخی از افرادی که تازه به سویدن وارد شده اند، تعلق میگیرد. تعلیمات اجباری بدان معناست که بر شما لازم است که بمنظور افزایش امکانات یافتن یک کار به کسب تحصیل بپردازید. اگر شما واجد شرایط تعلیمات اجباری باشید، این بدان معناست که شما باید به درخواست تحصیل در یکی از مراکز دورهٔ تعلیمات ثانوی برای بزرگسالان (کمووکس) یا موسسهٔ تحصیلات بزرگسالان اقدام کنید.

چه

برای دست یافتن به بخش عمدهٔ کار ها در سویدن داشتن تحصیل ضروری است. نداشتن تحصیل خطر جدی بی کار ماندن برای مدت طولانی را در پی دارد.

اگر شما واجد شرایط تعلیمات اجباری باشید باید دوره های تحصیلی زیر را بگذرانید:

  • آموزش زبان سویدنی برای خارجیان (اس اف ای)
  • جهتیابی جامعه و
  • دورهٔ اساسی یا دورهٔ تحصیلات ثانوی در مرکز تعلیمات دورهٔ ثانوی برای بزرگسالان (کمووکس) یا آموزش دیگری در قالب موسسهٔ تحصیلات بزرگسالان. دورهٔ تعلیمات مسلکی، ریاضی یا آموزش دیگری که در آن مهارت در استفاده از کمپیوتر و انترنت را کسب می کنید، از امثال آموزش هایی است که شما خوانده میتوانید.

برای چه کسانی

تعلیمات اجباری به افراد زیر تعلق میگیرد:

  • کسی که در برنامهٔ جاگزینی و استقرار اشتراک دارد و
  • کسی که کم سواد است و
  • کسی که به نظر ادارۀ امور کاریابی بسبب کم سوادی در طول مدت برنامۀ جاگزینی و استقرار به یک کار نایل نخواهد آمد.

کم سوادی بدان معناست که شما دوره تحصیلات ثانوی را تکمیل ننموده اید، بطور مثال شما تحصیل را آغاز نموده ولی از مکتب دورهٔ ثانوی در کشور اصلی تان فارغ نشده باشید و یا اینکه شما فقط مکتب ابتدائی را خوانده اید و یا هم هیچ به مکتب نرفته اید.

چگونگی طی مراحل

هر گاه شما واجد شرایط تعلیمات اجباری باشید، یک فعالیت در برنامه ریزی تان اضافه خواهد شد. این فعالیت را بعد از ورود به Mina sidor (صفحات من) ملاحظه مینمایید.

فعالیت چنین کار میکند:

Aktivitet i Mina sidor

اشتراک در فعالیت این شرط را بر شما میگذارد که شما باید به درخواست شمول در دورهٔ تعلیمات بزرگسالان در کمون مربوطه تان اقدام کنید و یا با یکی از موسسات تحصیلات بزرگسالان در تماس شده به درخواست ثبت نام در کورس که بنام «کورس عمومی» یاد میگردد، اقدام کنید. اشتراک در این فعالیت اجباری میباشد. شما باید قبل از تاریخی که در سمت چپ کنار پایینی درج میباشد، به درخواست ثبت نام در تحصیل مورد نظر خود اقدام کنید.

اگر من به درخواست ثبت نام در تحصیل اقدام نکنم و یا دیر اقدام کنم، چه اتفاقی‌ می افتد؟

اگر بتاخیر به درخواست تحصیل در مرکز دورهٔ تعلیمات ثانوی برای بزرگسالان (کمووکس) یا «کورس عمومی» در موسسه تحصیلات بزرگسالان اقدام کنید، ممکن است به شما اخطار داده شود و یا هم یک مقدار پول از حقوق برنامه جاگزینی و استقرار تان کسر شود. یعنی شما شاید حقوق کمتری را از ادارۀ بیمه اجتماعی دریافت کنید.

گزارش فعالیت

هر ماه باید فورم گزارش فعالیت را خانه پری کنید تا ماهان از پیشرفت تان آگاهی حاصل کنیم. در فورم گزارش فعالیت سه عدد فعالیت هایی را دریافت میکنید که آنرا باید پاسخ دهید.

وقتی که فعالیت های زیر را انجام دهید klar را با علامت چلیپا نشانی کنید:

  • اقدام به درخواست تحصیل نزد کمون یا موسسه تحصیلات بزرگسالان
  • در تحصیل پذیرفته و ثبت نام شده ام
  • تحصیل را آغاز نموده ام

محلی که در آن علامۀ چلیپا میگذارید چنین به نظر میرسد:

Kryss i aktivitetsrapporten

اگر هویت الکترونیکی E-legitimation نداشته باشید

اگر شما هویت الکترونیکی نداشته باشید، گزارش تان را با خانه پُری کردن یک فورم کاغذی ارائه میکنید. فورم را از اینجا بدست میاورید:

فورم ها

اگر گزارش فعالیت را توسط فورم کاغذی یا بطور شفاهی ارائه میکنید، در آنصورت باید به ادارۀ امور کاریابی گزارش دهید که شما به درخواست تحصیل اقدام کرده اید و یا شما پذیرفته شده اید و تحصیل تان را از کدام تاریخ آغاز خواهید کرد.

کارت شناسایی الکترونیک را میتوانید این چنین تهیه نمایید

مساعدت مالی

هنگام اشتراک در برنامۀ جاگزینی و استقرار به درخواست حقوق بخاطر اشتراک در برنامۀ جاگزینی و استقرار از ادارۀ بیمه اجتماعی اقدام میکنید.

این امر در صورت تعلیمات اجباری نیز اطلاق میکند. در چنین حالت تحصیلات تان بعنوان فعالیت برنامۀ جاگزینی و استقرار تان محسوب میشود و شما به درخواست حقوق بخاطر اشتراک در برنامۀ جاگزینی و استقرار از ادارۀ بیمه اجتماعی ادامه میدهید.

حقوق هنگام اشتراک در برنامهٔ جاگزینی و استقرار

با ما در تماس شوید

اگر شما مطمئن نیستید که چه کاری را روی دست بگیرید، توسط شماره تیلفون 416 416 0771 با ما در تماس شوید.

اگر شما به برنامهٔ جاگزینی و استقرار وابسته اید و نیازمند معلومات به زبان دیگری غیر از زبان سویدنی هستید لطفا به 100 860-0771 زنگ بزنید.