Utbildningskontrakt

یک توافقنامه است میان شما،ما و کمونی که شما در آن ثبت دفتر احوال نفوس هستید در این مورد که شما باید به سویۀ (جمنازیوم) در komvux یا folkhögskola درس بخوانید.

چه

با یک utbildningskontrakt میتوانید به سطح جمنازیوم در komvux یا folkhögskola درس بخوانید. این کار در درازمدت امکانات شما را برای دست یابی به کار بیشتر میسازد. قرارداد برای آموزش یک توافقنامۀ است میان شما،ما و کمونی که در آن زندگی میکنید. شما میتوانید آموزش را با کار، کارآموزی (پرکتیک) یا دیگر برنامه ها به شکل نیمه وقت ترکیب کنید.

شما میتوانید تا زمانی یک قرارداد برای تحصیل داشته باشید که 25 ساله شوید یا تحصیلات تان را به سطح جمنازیوم تمام کنید،

برای کی

قرارداد برای آموزش برای افرادی است که نیاز به داشتن سند فراغت از جمنازیوم دارند. شما ضرورت دارید تا به عنوان جویای کار نزد ما ثبت نام باشید. شما همچنان نیازمند تکمیل نمودن یکی از شرایط ذیل میباشید:

  • 20- 24 ساله باشید
  • فاقد تحصیلات کامل به سطح جمنازیوم(لیسه)باشید
  • در etableringsprogrammet اشتراک ننمایید.
  • در یک کمونی زندگی نمایید که دارای تفاهمنامه در مورد همکاری میان Arbetsförmedlingen و کمون باشد.

این چنین عمل میکند

اگر میخواهید در مورد قرارداد تحصیلی بیشتر بدانید،با ما یا راهنما تحصیلی و حرفه ای در کمون تان تماس بگیرید. سپس ما در مورد موثر بودن یک قرارداد تحصیلی جهت افزایش امکانات تان برای دستیابی به کار،ارزیابی مینماییم.

کمک اقتصادی

اگر شما به شکل نمیه وقت و یا بیشتر از آن تحصیل میکنید میتوانید برای studiemedel (کمک مالی تحصیلی) از Centrala Studiestödsnämnden CSN یا ادارۀ مرکزی کمک های مالی تحصیلیتقاضا نمایید. اگر همزمان با تحصیل کار نیز نمایید در آن صورت طبیعتاَ برای زمانی که کار میکنید میتوانید معاش بدست بیآورید. اگر کارآموزی(پرکتیک)را انجام میدهید و یا در یکی دیگر از برنامه ها حصه میگیرید در آن صورت مستحق دریافت aktivitetsstöd یا utvecklingsersättning (تعویض پولی برای پیشرفت)که توسط Försäkringskassan (صندوق بیمۀ همگانی) پرداخت میگردد، میشوید.

بیمه

زمانی که شما دارای یک utbildningskontrakt یا قرارداد تحصیلی هستید،بیمه شده میباشید. بیمه ها وابستگی دارد به مشغولیت تان.مثلاَ آموزش،کار یا سهمگیری در یک برنامه.

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.