سوانح همکاری تان ما را در راه بهبود و ارتقای سطح کیفیت برنامهٔ «مجهزسازی و متناسب سازی» یاری میرساند

در طی مدتی که شما در برنامهٔ «مجهزسازی و متناسب سازی» (Rusta och matcha) اشتراک میورزید، شما در یک پروژه راه اندازی شده از سوی صندوق رفاه اجتماعی اتحادیهٔ اروپا (ESF-projekt) نیز شامل خواهید بود.

مصارف پروژهٔ ESF از بودجه دولت تمویل میگردد و صندوق رفاه اجتماعی اتحادیهٔ اروپا اطلاعات در مورد شرکت کنندگان و پیشرفت شان در پی اشتراک در پروژه را بمنظور حصول اطمینان از اینکه مبالغ عامه به طور مؤثر و در جای درست مصرف میشوند، جمع آوری مینماید. از برکت نتایج حاصل شده از این پروژه، صندوق رفاه اجتماعی اتحادیهٔ اروپا و ادارۀ امور کاریابی آشنایی بیشتر در باره برنامه «مجهزسازی و متناسب سازی» حاصل مینمایند و بنا بر این میتوانند خدمات متناسب سازی هر چه بیشتر را در آینده در اختیار افرادی که در جستجوی کار هستند، قرار دهند.

چه کاری را باید انجام بدهم؟

سازماندهنده فعالیت هر ماه فعالیت هایی را که شما انجام داده اید، مطابق به برنامه ریزی مشترک مستند میسازد. این گزارش را که به نام سوانح همکاری یاد میشود، هر ماه در Mina sidor (حساب کاربری) خود مشاهده میکنید. در آنجا شما سوانح همکاری را وارسی و تایید خواهید کرد تا شما در مورد درست بودن اطلاعات توافق داشته باشید.

آیا سوانح همکاری جایگزین گزارش فعالیت معمولی میشود؟

نخیر، گزارش فعالیت را باید همیشه خانه پری و هر ماه تحویل دهید تا شما بتوانید حقوق تان را دریافت کنید.

بعد از توافق و پذیرفتن سوانح همکاری چه اتفاقی‌ می افتد؟

در صورتیکه شما سوانح همکاری تان را بپذیرید یعنی شما با سازماندهنده فعالیت تان در مورد اطلاعات ارائه شده به توافق برسید و با فسخ کردن رازنگهداری و محرمیت دوسیه تان موافقت نمایید، اطلاعات به صندوق رفاه اجتماعی اتحادیهٔ اروپا و ادارهٔ احصائیه (SCB) ارسال میگردد. معلومات راجع به معنی و مفهوم موافقت را در Mina Sidor (حساب کاربری) کسب میکنید.

در صورتیکه با اطلاعات ارائه شده از سوی سازماندهنده فعالیت موافقت نکنم، چه اتفاقی‌ می افتد؟

شما فقط میتوانید با فعالیت های تمام ماه در سوانح همکاری تان ابراز موافقت یا عدم موافقت نمایید. در شرایط فعلی امکان تبصره کردن در باره اطلاعات مخصوص که شما در مورد آن با سازماندهنده فعالیت تان موافق نیستید، وجود ندارد. بعنوان مثال، اگر شما فعالیتی را برای کمتر از یک ساعت اجرا کرده اید، باز هم این در گزارش کاملاً یک ساعت محسوب میگردد.

اگر من هیچ پاسخی را ارائه نکنم، چی اتفاقی میافتد؟

سوانح همکاری اختیاری است. اگر شما آنرا جواب نکنید، این بالای حقوق تان، ثبت نام بودن نزد ادارهٔ امور کاریابی یا همکاری تان با سازماندهنده فعالیت تان تأثیر وارد نمیکند. ولی همکاری تان در این راستا برای ادارۀ امور کاریابی بسیار باارزش است تا بتوانیم خدمات متناسب سازی خود را پطور پیوسته رشد و انکشاف دهیم. همین دلیل است که پاسخ تان در بارهٔ اینکه آیا اطلاعات ارائه شده در سوانح همکاری با واقعیت مطابقت دارند یا خیر، را به دیده قدر مینگریم.

آیا تاریخچهٔ همکاری تأثیری بالای حقوقی که سازماندهندهٔ فعالیت تان از ادارهٔ امور کاریابی دریافت میکند، میگذارد؟

نتایج تاریخچهٔ همکاری، یعنی فعالیت ها و ساعات اشتراک در فعالیت ها، فقط یک گزارش فعالیت ها است که بین ادارهٔ کاریابی و صندوق اجتماعی اروپا تبادله میشود. تاریخچهٔ همکاری هیچ ارتباطی با حقوقی که سازماندهنده فعالیت تان از ادارهٔ امور کاریابی دریافت میکند، ندارد.

سوالات بيشتر؟

اگر سوالات بیشتر در مورد سوانح همکاری را در ذهن دارید لطفاً با ما در تماس شوید. در صورتیکه سوالات به فعالیت های مشخص ارتباط داشته باشند، با سازماندهنده فعالیت تان به تماس شوید.

معلومات بیشتر در بارهٔ صندوق رفاه اجتماعی اتحادیهٔ اروپا و اشتراک تان در پروژه

معلومات در مورد راجستر اشتراک کنندگان 201029 (esf.se)

در بارهٔ شورای صندوق رفاه اجتماعی اتحادیه اروپا مقیم سویدن (esf.se)

مصارف خدمات «مجهزسازی و متناسب سازی» (Rusta och matcha) قسماً‌ توسط اتحادیه اروپا/صندوق اجتماعی اروپا تمویل میشود