Psykosocialt anpassningsstöd

اگر شما در روابط اجتماعی در کار، خود را ناراحت احساس میکنید و یا در مورد شرایط روانی اجتماعی که در محل کار اعتبار دارد خود را نامطمئن احساس میکنید،ما میتوانیم شما را کمک کنیم.

چه

چگونگی حالت ما،این که آیا در کار لذت میبریم و یا علیۀ یکدیگر قرار داریم به نام psykosocial arbetsmiljö (حالت روانی اجتماعی محیط کار) نامیده میشود. Psykosocialt anpassningsstöd برای شما گفتگو را با رییس در مورد شرایط محل کار،همراه با یکی از متخصصین ما، ممکن میسازد. حتی کارفرما شما نیز میتواند حمایت دریافت نماید. هدف این است تا شما به راه های حل مفید دست یابید. طوری که بتوانید راضی بوده و در کار خود را مصون احساس نمایید.

شما میتوانید این حمایت را در محدودۀ یک سال بدست بیآورید.

برای کی

Psykosocialt anpassningsstöd (حمایت برای انطباق روانی اجتماعی)برای شما است که استخدام شده اید یا کارآموزی/ پرکتیک را انجام میدهید و بر منبای ارزیابی ما نیازمند این چنین حمایت میباشید. شما ضرورت دارید تا به عنوان جویای کار نزد ما ثبت نام باشید.

این چنین عمل میکند

  • این ما هستیم که در مورد مناسب بودن (حمایت برای انطباق اجتماعی روانی) برای شما،تصمیم میگیریم. ما با کارفرما شما به توافق رسیده و با یکی از متخصصین خود برای ملاقات وقت تعین میکنیم.
  • شما و شخص متخصص، یک روانشناس یا مشاور تامین خدمات اجتماعی چونگی متاثر شدن توانایی کاری تان توسط شرایط روانی اجتماعی را بررسی می نمایید. این معمولاَ ارتباط میگیرد به موضوعاتی مانند مقاومت در برابر اضطراب،همکاری،توانایی تامین ارتباط و برخورد (با دیگران).
  • کارفرما شما بعداَ میتواند محیط روانی اجتماعی را در محل کار توضیح نماید.
  • شما و کارفرما تان تنظیماتی را برنامه ریزی می کنید که ضرورت است تا شما بتوانید به سادگی از عهدۀ کار بدر آید.

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.

حمایت های بیشتر را بیابید