کمک برای شما که به علت مریضی رخصت هستید

اگر شما به علت مریضی زیادتر از ۹۰ روز و حد اکثر ۱۸۰ روز رخصت بودید، شما میتوانید این امکان را داشته باشید که در جستجوی یک کار دیگر شوید و همزمان پول مریضیsjukpenning خود را حفظ نمایید. برای معلومات مزید با اداره بیمه اجتماعی تماس بگیرید.

اداره بیمه اجتماعی هماهنگ میکند

اداره بیمه اجتماعی مسؤلیت هماهنگی آن تماسها و اقدامات را به عهده دارد که برای احیای مجدد شما ضروری میباشند. این به این معنی است که شما باید با اداره بیمه اجتماعی موافق باشید که برای شما این مناسب است که در جستجوی یک کار جدید شوید.

خود را ثبت نام نمایید

وقتیکه شما به این نتیجه رسیدید که میخواهید یک کار دیگر را امتحان نمایید، شما خودرا نزد ما ثبت نام میکنید. در این صورت شما میتوانید کمک های ذیل را بدست آورید:

  • تطابق لیاقتهای شما با نیازمندیهای صاحبان کار برای استخدام افراد
  • مشوره های مشخص در مورد اینکه شما چه قسم میتوانید جستجوی کار را بهتر بسازید
  • معلومات در مورد اوضاع بازار کار برای مسلک های گوناگون

خود را ثبت نام نمایید

یک کار جدید را آزمایش کنید

اگر شما به یک شغل دست می یابید که میتواند مناسب باشد، با کارفرما تان و Försäkringskassan ,صندوق بیمۀ همگانی, به تماس شوید. در آن هنگام میتوانید برای این که یک کار تازه را آزمایش نمایید،مرخصی بدون معاش یا tjänstledigt بگیرید. به این ترتیب میتوانید یک کار جدیدی را آزمایش نمایید که برای تان مناسب بوده و برای شرایط تان بهتر میباشد. برای بدست آوردن معلومات بیشتر با Försäkringskassan ,صندوق بیمۀ همگانی, تماس بگیرید.

وقتیکه شما دیگر مستحق تعویض پولی از بیمه مریضیsjukförsäkringen نمیباشید

برای شما که دیگر مستحق تعویض پولی از بیمه مریضی نمیباشید امکان یک ملاقات با اداره بیمه اجتماعی و اداره کار وجود دارد که بنام ملاقات مطابقت با شرایط جدیدomställningsmöte یاد میشود.

ملاقات مطابقت با شرایط جدید 

Stäng

یک فلم از Försäkringskassan صندوق بیمۀ همگانی به زبان سویدنی

جلسۀ تطابق و تغییر این چنین صورت میگردد.

برای شما که دیگر مستحق تعویض پولی از بیمه مریضی نمیباشید امکان یک ملاقات با اداره بیمه اجتماعی و اداره کار وجود دارد که بنام ملاقات مطابقت با شرایط جدید یاد میشود.

در جریان ملاقات مطابقت با شرایط جدید شما با یک کارمند اداره کار و یک کارمند اداره بیمه اجتماعی ملاقات خواهید کرد. اداره بیمه اجتماعی پیشنهاد ملاقات مطابقت با شرایط جدید را مینماید، شما خودتان تصمیم میگیرید که آیا شما میخواهید این ملاقات را داشته باشید یا خیر.

هدف از ملاقات مطابقت با شرایط جدید این است که شما یک عبور منظم از بیمه مریضی به زندگی کاری را بدست آورید. در این ملاقات شما معلومات در مورد سرویس و خدمتهایکه اداره کار میتواند ارائه نماید، را بدست خواهد آوردید. همچنان ما در مورد این بحث خواهیم نمود که شما خودتان چه میتوانید بکنید برای اینکه مطابقت با زندگی کاری را آسانتر نمایید.

آنچه که اداره کار به شما ارائه مینماید قرار ذیل است:

  • کمک در ارتباط جستجوی کار
  • معلومات در مورد بازار کار
  • معلومات در مورد خدمات و سرویس اداره کار
  • در صورت ضرورت، واضح ساختن توانایی کاری شما
  • معلومات در مورد شرایط عمومی تعویض پولی از بیمه بیکاری