هشدار یا محروم شدن از دریافت تعویض پولی از Försäkringskassan (صندوق بیمۀ همگانی)

اگر شما به طور مثال به شکل فعالانه جویای کار نباشید و یا از گزارشدهی فعالیت های خود اجتناب ورزید، ممکن یک هشدار را بدست آورید. اگر این موضوع چندین بار وابع شود ممکن است شما از دریافت تعویض پولی از (صندوق بیمۀ همگانی) برای یک یا چند روز محروم شوید.

اگر یک هشدار یا تصمیم برای تعلیق پرداخت جریمه دریافت کرده اید، چه کاری باید انجام دهید؟

در اول شما از طرف ما یک خط دریافت می کنید که در برخی موارد نیز حاوی تصمیم اولیه ای است. قبل از تصمیم گیری نهایی، شما فرصت دارید که نظر بدهید. شما می توانید از فرم پاسخ در ویب سایت استفاده کنید، تماس بگیرید یا فرم را ارسال کنید. قبل از تصمیم گیری در مورد تحریم یا اخطار" که در نامه دریافت می کنید به نامه ارتباط پاسخ بدهید.

از طریق فرم پاسخ نظریات خود را ارائه نماید

اگر از تصمیم نهایی راضی نیستید، می توانید درخواست کنید که ما آن را مجددا بررسی کنیم. در این صورت فرم را پر کنید و درخواست بازرسی مجدد نماید در مورد تصمیم برای اخطار یا تحریم» را پر کنید و آن را برای ما ارسال کنید.

در خواست برای بررسی مجدد

اگر در جستجوی کار اھمال ورزی کنید

اگر شما آن طوری عمل نکنید کھ ما روی آن بھ توافق رسیده ایم، در آن صورت شما در روند کاریابی خود اغفال ورزی میکنید.

در صورتی کھ شما

 • جھت طرح یک برنامھ برای خود در مشارکت با ما ھمکاری نکنید
 • گرازش فعالیت ھای تان را در زمان مناسب بھ ما تحویل ندھید
 • توافقات در مورد مراجعھ نزد ما و تماس با ما را تعقیب نکنید
 • در یک کار یا فعالیت سھم نگیرید
 • آن طوری کھ ما راھنمایی نموده ایم،کار یا آموزش را جستجو نکنید
 • بھ طور فعالانھ کار جستجو نکنید.

اگر شما در جستجوی کار اغفال ورزی کنید،مواردی ذیل پیش میآید

 • بار نخست: شما یک ھشدار را بدست میآورید.
 • بار دوم: 1 روز بدون پول.
 • بار سوم: 5 روز بدون پول
 • بار چھارم 10 روز بدون پول
 • بار پنجم و ھمھ دفعات بعدی: 45 روز بدون پول. اگر تعویض پولی شما بر اساس “تعویض پولی برای بیکاری” بنا یافتھ است، بعد از 45 روز با مبلغ 223 کرون برای ھر روز کاھش می یابد.

اگر شما بیکاری تان را تمدید کنید

اگر شما بھ یک کار،پراکتیک، یک برنامۀ دیگر و یا یک اقدام جواب رد بدھید،باعث تمدید بیکاری تان میگردید.

در صورتی کھ شما

 • بھ یک کار مناسبی کھ بھ شما ارایھ شده است جواب رد بدھید
 • بھ آن آموزشی جواب رد بدھید کھ ما شما را برای تقاضا نمودن آن راھنمایی نموده ایم و شما در آن پذیرفتھ شده اید.
 • آگاھانھ مانع استخدام شدن شوید
 • بھ اقدامات و فعالیت ھای جواب رد بدھید.

اگر شما دوران بیکاری تان را تمدید کنید، مواردی ذیل اتفاق می افتد

 • بار اول: 5 روز بدون پول
 • بار دوم: 10 روز بدون پول
 • بار سوم: 45 روز بدون پول.
 • بار چھارم و ھمھ دفعات بعدی: 45 روز بدون پول. اگر تعویض پولی شما بر اساس تعویض پولی برای بیکاری بنا یافتھ است، بعد از 45 روز بھ مبلغ 223 کرون برای ھر روز کاھش می یابد.

اگر شما باعث بیکاری خود شوید

اگر شما کار را ترک کنید در آن صورت شما خود مسبب بیکاری تان میگردید.

در صورتی کھ شما

 • بدون دلیل موجھ کار خود را ترک بگویید
 • بھ شکلی رفتار نمایید کھ باعث اخراج شما شود.

اگر شما خود باعث بیکاری تان شوید، مواردی ذیل اتفاق می افتد

 • بار نخست و بار دوم: 45 روز بدون پول.
 • بار سوم و ھمھ دفعات بعدی: 45 روز بدون پول. اگر تعویض پولی شما بر اساس تعویض پولی برای بیکاری بنا یافتھ است، بعد از 45 روز بھ مبلغ 223 کرون برای ھر روز کاھش می یابد.

اگر شما قصداَ اطلاعات نادرست را ارائه نمایید

صندوق بمیۀ ھمگانی یا Försäkringskassan میتواند در مورد عدم پرداخت پول بھ شما برای یک مدت دراز تصمیم بگیرد. این شامل مواردی میشود کھ شما بھ شکل آگاھانھ و یا ھم بھ دلیل غفلت و سھل انگاری بزرگ، اطلاعات نادرست و یا ھم گمراه کننده را در جھت تلاش برای بدست آوردن مقدار بیشتری پول از آنچھ شما مستحق میشوید، تحویل صندوق بیمۀ ھمگانی نمایید.