هشدار یا محروم شدن از دریافت تعویض پولی از a-kassan (صندوق بیمۀ بیکاری)

اگر شما به طور مثال به شکل فعالانه جویای کار نباشید و یا از گزارشدهی فعالیت های خود اجتناب ورزید، ممکن یک هشدار را بدست آورید. اگر این موضوع چندین بار واقع شود در آن صورت ممکن است از دریافت تعویض پولی برای یک یا چند روز محروم شوید.

در صورت انجام ندادن آنچه را که باید انجام بدهید چه واقع میگردد؟

اگر چیزی واقع شود که بالای حق تان برای دریافت تعویض پولی تاثیر بگدارد، این وظیفۀ اداره کاریابی است تا در این مورد به a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) تان اطلاع بدهد. اگر در جستجو نمودن کار غفلت ورزی کنید، سبب بیکاری خود شوید و یا بیکاری تان را تمدید کنید، ما به a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) تان اطلاع می دهیم. این می تواند به طور مثال چنین باشد که شما گزارش فعالیت های خود را برای ما در وقت مناسب نفرستاده اید، در یک جلسه حاضر نشده اید و یا هم فعالانه کار جستجو نکرده اید. سپس صندوق بیمۀ بیکاری تان با شما تماس گرفته و شما این فرصت را دارید تا در مورد آنچه که اتفاق افتاده است، توضیح بدهید.

اگر به باور a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) دلایل شما قابل قبول نباشد در آن صورت آنها در مورد دادن هشدار یا هم قطع تعویض پولی برای یک یا چند روز تصمیم می گیرند.

اگر در جستجوی کار غفلت ورزی کنید

اگر شما آنچه که ما روی آن به توافق رسیده ایم را انجام ندهید، در آن صورت در جستجوی کار غفلت ورزی نموده اید.

این می تواند منجر به هشدار یا قطع تعویض پولی از طرف a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) شود

برای این غفلت ورزی صورت نگیرد باید شما:

 • همراه با ما یک برنامه را طرح نمایید
 • گزارش فعالیت های تان را در وقت مناسب به ما تحویل بدهید
 • در جلسات اشتراک نمایید یا در وقت های تعین شده با ما تماس بگیرید
 • زمانی که به توافق می رسیم تا به شما زنگ بزنیم، در دسترس قرار داشته باشید
 • کار های را تقاضا کنید که ما از شما خواسته ایم (شما را راهنمایی نموده ایم) تا آنها را درخواست نمایید
 • فعال بوده و در هر ماه کار های متعددی را تقاضا نمایید، مانند کار های که اعلان شده است، تقاضانامه ها و cv را که تحویل داده اید، کار های که ادارۀ کاریابی از شما تقاضا نموده و یا (شما را راهنایی نموده ) یا هم به شما مشوره داده است تا آنها را تقاضا کنید.

اگر در جستجوی کار غفلت ورزی کنید اینها اتفاق می افتد

 • بار نخست: هشدار دریافت میکنید.
 • بار دوم: 1 روز بدون پول.
 • بار سوم: 5 روز بدون پول
 • بار چهارم 10 روز بدون پول
 • بار پنجم:تا زمانی که شرایط جدید برای کار را تکمیل نکرده باشید، حق دریافت پول خاتمه می یابد.

در صورتی که شما بیکاری تان را تمدید کنید

اگر شما به یک کار،پراکتیک، یک برنامۀ دیگر و یا یک اقدام جواب رد بدهید باعث تمدید بیکاری تان میگردید.

این می تواند منجر به هشدار یا قطع تعویض پولی از طرف a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) شود

اگر شما

 • به یک کار مناسب جواب رد بدهید
 • آگاهانه مانع استخدام شدن میگردید
 • به یک برنامۀ سیاست بازارکار جواب رد بدهید

در صورتی که بیکاری تان را تمدید نمایید موارد ذیل اتفاق می افتد

 • بار نخست: 5 روز بدون پول
 • بار دوم: 10 روز بدون پول
 • بار سوم: 45 روز بدون پول
 • بار چهارم 45 روز بدون پول
 • بار پنجم:تا زمانی که شرایط جدید برای کار را تکمیل نکرده باشید، حق دریافت پول خاتمه می یابد.

اگر شما باعث بیکاری خود شوید

اگر شما خود از کار تان کناره گیری میکنید، خود باعث بیکاری تان گردیده اید.

این می تواند منجر به هشدار یا قطع تعویض پولی از طرف a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) شود

اگر شما

 • بدون کدام دلیل معقول از کار تان کناره گیری میکنید
 • باعث میگردید تا باید از کار خود کناره گیری کنید
 • یک برنامۀ سیاست بازار کار را بدون کدام دلیل معقول ترک میگویید
 • طوری رفتار مینمایید که باعث میگردد تا یک برنامۀ سیاست بازار کار را ترک بگویید.

اگر باعث بیکاری خود شوید موارد ذیل اتفاق می افتد

 • بار نخست و بار دوم: 45 روز بدون پول.
 • بار سوم: تا زمانی که شرایط جدید برای کار را تکمیل نکرده اید، حق دریافت پول خاتمه می یابد.

اگر شما به شکل آگاهانه اطلاعات نادرست را ارائه نمایید

میتواند در مورد قطع پرداخت پول به شما در جریان یک مدت دراز تصمیم )a-kassa( صندوق بیمۀ بیکاری بگیرد. این شامل مواردی میشود که شما به شکل آگاهانه و یا هم به دلیل غفلت ورزی و سهل انگاری بزرگ، اطلاعات نادرست و یا هم گمراه کننده را در جهت تلاش برای بدست آوردن مقدار بیشتری پول از آنچه شما مستحق میشوید، تحویل صندوق بیمۀ بیکاری نمایید.

در مورد تعویض پولی از a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری)

برای دریافت پول در زمان که بیکار هستید می توانید نزد a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) تقاضا تعویض پولی نمایید. در اینجا میتوانید در مورد مقرراتی که اعتبار دارد و همچنان چگونگی تقاضا نمودن پول، بخوانید.

تعویض پولی از صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa)