خود را اخراج نمایید

Har du fått jobb eller ska du börja studera? Då behöver du troligen inte vårt stöd längre och kan skriva ut dig från Arbetsförmedlingen.

این چنین میتوانید خود را اخراج نمایید

چگونه میتوانم خود را اخراج کنم؟

زمانی که کار یافته اید و یا به آموزش آغاز نموده اید، مهم است تا به ما اطلاع بدهید. این کار را میتوانید با کلیک نمودن روی "خود را اخراج نمایید" به سادگی انجام بدهید.

خود را این چنین اخراج می نمایید

  • روی Skriv ut dig "خود را اخراج نمایید" کلیک کنید.
  • با کارت شناسایی الکترونیک تان (مثلاَ mobilt bank-id) وارد سیستم شوید.
  • به سوال ها جواب داده و روی "اطلاعات را تحویل بدهید" کلیک نمایید.
  • در صورتی که نمی خواهید دیگر نزد ما ثبت نام باشید، ما تقاضا نامۀ تان را تحویل میگردیم.

چه زمانی باید خود را اخراج کنم؟

شما باید همیشه از هر گونه تغییرات به ادارۀ کاریابی اطلاع بدهید. زمانی یک کار یافته اید و یا به آموزش آغاز نموده اید با کلیک نمودن روی "خود را اخراج نمایید" به ما اطلاع بدهید.

اگر قرار است به مرخصی والدین بروید، به مرخصی استعلاجی رفته اید یا به طور مثال نقل مکان نموده اید باید از طریق تیلفون و یا هم Chatta (گفتگو از طریق انترنیت) به ما اطلاع بدهید.

با ما تماس بگیرید

سپس چه واقع میشود؟

زمانی که به ما اطلاع دادید که دیگر نمی خواهید نزد ادارۀ کاریابی ثبت نام باشید، ماA-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) شما را مطلع میسازیم.

ما یک نامه را همراه با یک تاییدی به منزل شما توسط پُست میفرستیم که دیگر نزد ما ثبت نام نمی باشید.